Eesti English Русский

Arengukavad

 
Eassalu-Neitsi piirkonna arengukava 2004-2010
 
Arengukava täiendus 2008-2014
Arengukava täiendus 2011-2017
 
 
 
Sissejuhatus.
 
Käesoleva arengukava eesmärgiks on määrata Eassalu Neitsi külaseltsi (Kihlepa, Soomra, Kärbu ja Eassalu külad) aastani 2010.a. on vaja silmas pidada nii turumajanduses ellujäämiseks vajalikku konkurentsivõime tõstmist kui säästva arengu põhimõtteid. Tänapäeva turumajadusliku ühiskonnas toimuvate kiirete muutustega on vaja mõelda ka seltsitegevuses kaugemale ette. Seltsitegevuse jätkusuutlikkuse tagamise eesmärgil analüüsime kohalikku olukorda, olemasolevaid võimalusi, puudusi ja kaasatavaid ressursse. Oluline on kaasta arendustegevusse piirkonna erinevate gruppide esindajad.
Eassalu- Neitsi külaseltsi arengukava lähtub Eesti vabariigi seadustest, Pärnumaa arengukavadest,  Audru valla üldplaneeringust ja arengukavast.
 
Arengukava algatamiseks korraldati koosolek, kus otsustati koostada Eassalu-Neitsi külaseltsi arengukava. Viidi läbi küsitlus, korraldati SWOT analüüs, töötati välja visioon, ning tehti ülevaade olukorrast.
Lisa: Koostada täiendus arengukavale aastateks  2008 - 2014
 
 
1. Arengukava aastateks 2004 - 2010.
 
Eassalu-Neitsi  piirkonna arengukava koostamine algas 2002.a.setsembris. Marika Hundi eestvedamisel toimus küla koosolekuid 5 korral. Easialgu moodustati Eassalu küla seltsing, kelle koordineerimisel koostati elanikonna küsitlusi ja SWOT analüüs.Küsitlusest järeldus, et küla on väike, elanike vähe. Kostöös Kärbu, Eassalu, Kihlepa, Soomra küla esindajatega moodustati Eassalu küla seltsingu baasil Eassalu-Neitsi külaselts. seisuga 24.03.2004 on registreeritud Pärnu Maakohtu poolt Eassalu-Neitsi külaselts. Eassalu-Neitsi külaseltsi põhikiri Lisa1.
Eassalu külaseltsingu asutamise leping sõlmitud 10.02.2003.a., põhikiri Lisa.2
Arengukava koostamiseks korraldati küsitlus 4. aprillil 2004.a., väljaselgitamaks Eassalu –Vanaküla piirkonna inimeste ettepanekuid ja soove külaelu korraldamiseks.
Maikuus 2004.a. küsitleti Kihlepa, Kärbu ja Soomre külade elanikke. Lisa3
Korraldati SWOT analüüs. Lisa 4 .
 2004.a.mai lõpus toimus Kihlepa rahvamajas kogu piirkonna elnike koosolek 14.03.2004. Piirkonna inimestest oli kohal 29 inimest. Külade esindajate koosolekul osales ka  Audru vallavalisusest Priit Annus – maa ja keskkonnanõunik.
Toimunud on külaüritusi ja küstlustega on kogutud pärimuslikke materjale piirkonna kohta 1920-1940 ja 1950-2001.a. kohta. Lisa 5.
Koos on käidud suusa-ja jalgrattamatkatel, arutatud arengukava. Korraldati Neitsiraba jalgsi ja suusamatkad 4 korda: 5.02.04; 29.02; 07.03 ja 14.03.04 (29.02)  koos Tõhela külaseltsiga).
28.11.04.- Uruste Soomra matk ja arengukava kinnitamine, avalikule väljapanekule esitamine.
Koos käidi 9korral, kus arutati küla tegemisi, tulevikukavatsusi ja arengukava.
 
Arengukava täiendamine aastateks 2008-2014.
 
Arengukava täiustamise vajadus tekkis Eassalu-Neitsi Külaseltsil 2008 aasta algul. Külaseltsi üldkosolekul  ( 07.03.2008) võeti vastu otsus  teha arendukava täiendamine valmis  2008 aasta detsembriks. Töögruppi määrati kõik juhatuse liikmed, ja igast külast kolm lihtliiget ja uus tulija Kõima ja Tuuraste oma esindajaga. Seega sai töögrupp 20 inimesega. Kaasa haarati ka noored.
Tulemus: Haarata külaseltsi tegevuspiirkonda Kõima küla 222 inimesega ja Tuuraste küla 32 inimesega. Kõima ja Tuuraste külal puudub territoriaalne väljund mereäärse piirkonnaga (Lindi-Audrurand). Kultuuritraditsiooniliselt  on piirkonna seltsielu koondunud  rohkem ajalooliselt väljakujunenud Kihlepa piirkonna  keskusesse (Kärbu- Kihlepa- Eassalu- Soomra külad).

 

Juhatus:
Marika Hunt
Mercedes Merimaa
Koidu Kuura
Helje Liiv
Õie  Killing
 
 
 
 
 
 
 
 
Noored:
Siim Hunt
Kati Kuura
Irma Liiv
Triinu Joosep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikmed:
Veljo Saar
Raivo Hunt
Valdi Killing
Mati  Kuura
Luule Aomere
Feliks Järvet
Ljubov Petrova
Kaja Nurk
Salme Saar
Rainis Kaalep
Mairit Õismets

 
 
 

Küla siseselt toimusi töökoosolekud Tuuraste-Kõima; Kärbu-Kihlepa-Eassalu; Soomra Juhatus võttis materjalid kokku  2 koosolekuga. Oleme oma arengukava arutlemise raames kohtunud  Audru valla nõunikega (Peep Tarre, Priit Annus, Siim Suursild ja vallavanem Margus Joonasega)
 
 
Arengukava täiendus 2011-2017
 
Jaanuaris 2011 toimus külaseltsi koosolek Neitsiraba Külastuskekuses, kus pandi paika uue perjoodi arengueelistused, täiendati registrilisi andmeid.

2.1. Hetkeolukorra kirjeldus ja
Külade paiknemine.
 
Audru Vald asub Pärnu linnast loodes, Eassalu-Neitsi piirkond hõlmab, Kihlepa,  Eassalu-Vanaküla, Soomre, Kärbu ja Kõima, Tuuraste külasid. Piirkond paikneb Audru valla keskusest 10-30 km kaugusel.
Külasid läbib  Kihlepa-Lepaspea  ja Kihlepa Kärbu riigitee.  Asustus on kogunenud põhiliselt Kihlepasse ja Kõimasse. Tuuraste aga asub Kihlepa ja Kõima vahel.
Neitsi nimi tuleneb Neitsi raba nimest, mis on Võlla-Nätsi raba Eassalu, Soomra, Kihlepa ja Kärbu küladega piirnev raba kirdepoolne osa. Piirkonna keskus asub  Kihlepas. Kihlepa külas on Neitsiraba külastuskeskus- rahvamaja, mille kaugus vallakeskusest on 6 km.
Piirkonna omapära on hajaküla paiknemine -18 km ulatuses ümber Neitsiraba. Soomre hajaküla  paikneb 5 km ulatuses, Taga-Soomra lahus teistest küladest.
Piirkonnas on 4 suvilapiirkonda, kus püsielanike arv kasvab pidevalt.
 
Hetkeolukorra kirjeldamine.
 
Endine Kihlepa kolimaja on lähtudes küla arengukavast (perioodil 2004-2010)  projekttegevuse kaudu muudetud Neitsiraba külastuskeskuseks.
Olulisemad saavutused: korraldatud on hulga matku loodusesse ja looduse tundmaõppimiseks. Külades võeti vastu 2005 aasta Maapäeva külalisi.  Eassalu küla matkaraja avamine septembris 2005. Interneti püsiühenduse loomine küladesse. Kodukandi poolt  valiti aasta 2005 parimaks külaks Soomre, Eassalu, Kärbu, Kihlepa. 2006 aastal valiti Kodanikuühiskonna aasta tegija nominendiks. Külakeskuses tegutsev ansambel“Kognito“ sai Noortebändide festivalil II koha(2006). On loodud 3 algrakukest- Avatud Noortekoja seltsing, Kihlepa Klaasikoja seltsing, Hohlomaa seltsing. 2007 sai tiitli Siim Hunt „Tegus Maanoor 2007“ 2008 oli nominendiks Kati Kuura „Tegusale Maanoorele“.
Senised tähtsamad projektid 1)“Eassalu küla infotahvel“ – (KOP, vald)
2)“Eassalu küla matkamaja“ – (KOP, vald)
 3)“Soomre käsitöömeistrite suvekojad 2005“ – (KOP, vald, sponsorid)
 4)“Soomrenett“- Meede 3.5
  5)“Maastik ja inimene“ – (KIK) 
6)“Nõiaköök“ – (vald, kultuurkapital) 
7)“Soomre internetipunkti sisustamine“ – (KOP)
 8)“Soomre avalik internetipunkt“ (jätkuprojek-UPSID)-(KOP)
 9)“Neitsikülade matkarada“ (KIK)
10)“Soomra avalik internetipunkt“- jätkuprojekt-soe tuba-(EHHF)
11)“Käsitöömeistrite suvekojad 2006 Eassalus“(eksootilised)-(KOP,KULKA;Integratsiooni fond)
12)“Kohalikke vaatamisväärsusi tutvustav brožüür“(KOP)
13)“Vene taluõu algab aiast“ (KOP)  
14)“Kihlepa Klaasikoda“ (Hollandi Päikeselill)
15)“Neitsikülad matkaraja jätkuprojektid“(KIK,vald)
16)“Seiklusrada mööda Neitsiraba serva“(-Hansapank –„Tähed Särama“)
17)“Noortekeskuse katuse renoveerimine“-(Hasart)
18)“Noorte Loomeklubi“- (Euroopa noored)
 19)“Külakeskuse mänguväljak“ (Meede 3.2)
20) „Voldik“(KIK)
 21)“Uruste Kirik 135 ja Kärbu külapäev“ –(KOP)
 22)“Külakeskuse mänguväljak“ -haljastus(KOP)
23)“Tunne Eestimaa loodust“(KIK)
24)“Neitsiküla matkaraja viidad ja infotahvlid“(KIK)
 25)“Klaasikoda“(KOP)
26)“Klaas ja Kauss“(KOP)
27)“Jõulud Uruste kirikus“(vald)
28)  ``Külakeskuse mänguväljak``( Pria 3.2 meede)
29)``Neitsiraba Külastuskeskuse katus``(  EAS )
30)``Neitsiraba külastuskeskuse renoveerimine I etapp``( Pria 3.2 meede)
31)``Neitsiraba külastuskeskuse renoveerimine II etapp``( Leader 4 meede 2)
32) ``Roigasmööbli valmistamise kursus``( Leader 4 meede1)
33)"Kogukonna Köök" (Leader 4 meede 3)

34) “Neitsiraba külastuskeskus-külamaja jätkuprojekti( “PRIA meede 3.2 )
35)“Neitsiraba külastuskeskuse avapidu“ (Vald)
 
Rahvamaja läheduses puudub sobiv maa  külaplatsi tarvis suvisteks ettevõtmisteks.Piirkonda on külaseltsi poolt loodud Eassalu külaplats.
 
 
 
 
2.2.Piirkonna looduslikud olud.
 
Piirkonnas asub Võlla-Nätsi hoiuala ja Natura 2000 kaitseala ja piirkonda on projekteeritud veelindude ja rändlindude pesitsus ja puhkepaikade  Ramsari märgala.
Võlla –Nätsi raba, Pärnumaa suurim soomassiiv.
Kihlepa külas asub minsuskaitsealune Uruste Kirik, mille juures paikneb ajalooline püha allikas ja kaheksaharuline kirikumõisa  tamm -looduskaitse objekt.
 Soomre küla asub Tõhela-Soomre künnisel,  Eassalu  piirkonda jääb Vanaküla-Eassalu kõrgendik, kus nähtavad loode-kagu suunalised rändkivide kuhjatised – Panga mäed. Panga mäel asub huvitav järvik Hiie auk, mille kaldal asub Hiiekivi. Läheduses asub Eassalu ohvrikivi, mis on haruldlane kivil paiknevate märkide poolest.
Eassalu külas paikneb tähtajaline (avatud 2010) Eassalu kaheosaline kruusakärjäär, pindalaga 34,21 km2 ja 3,05 km2 ja kohaliku tähtsusega kauaaegse koolijuhataja Mihkel Moka nimeline tamm ja Eassalu kadakas, ümbermõõduga 1,25 m.
Soomre külast Potsepa karjääride suunas asub suureõielise orhidee -kuldkinga (Cypripedium calceolus L.) 26 ha kaitseala. Piirkonna kasvab näsiniine, pesitseb nahkhiiri.
 
Soomra küla servas asuvad vanad 16-18saj.  kalmed, kolme valla piirikivi.
 
 
2.2.1.Vesi
 
Võlla-Nätsi rabast saab  alguse  Mustoja, mis suubub Uruste jõkke-rikkalike kopraelupaikadega kallastel. Uruste jõgi voolab läbi Panga mäe tagant ja Uruste kiriku juurest, Uruste kalmistu (1850 asustatud) servast Audru jõkke. Uruste kalmistu serval vana vesiveski kõrval Uruste allikas, puhta joogiveega. Uruste jõkke voolab Kärbu must rabakraav, kiirevooluline voolusäng kitsas 1,20 kohati sügavusega 1,5 m. Rohke vee korjab Kärbu rabakraav avatud raba laugaste deltaalalt, mis on harvaesinev vaatepilt meie rabades.  Panga mäe servast voolab mööda alguse saav  Mustlase oja.
Soomra külas paiknevad veega täitunud vanad kruusakarjäärid.
Hiie aukPanga mäel moodustab väikese järviku.
Tuha Suuresilla ehk Saulepa jõgisaab alguse Kihlepa soos kaevatud kraavidest, möödub Kihlepa mägedest neid põhja poole jättes, läbistab liivaste kallaste vahel loogeldes Tuuraste ja Kõima küla ning suubub põhja pool endist Saulepa mõisa  merre.
 
 
2.2.2.Mets ja põllumaa.
 
Siinsed sood ja metsad kuuluvad EL Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide alla. Kaitstakse iseloomulikke taimekooslusi   (soo-ja metsakooslused) ja haruldlaste liikide kasvualasid.
Mets pakineb lubjarikkal Kihlepa Lepaspea tee merepoolses servas ja Uruste oja kallastel, rabaservades. Segametsas kasvab kuuske ja mändi, madalamates kohtades lehtpuid. Sarapuud kogumikega koos kasvab magesõstar, saar, pärn, näsiniin, kuslapuu, paakspuu, jugapuu.  Peamiselt on tegemist lehtpuu segametsaga.
Paremad põllumaad asuvad Kihlepa külas, sooäärsed põllumaad on happelised niiskunud leetelised  (pH- 5,6). Sooheinamaad, puisniidud, aasad ja luhad on kas kinnikasvanud, või kinnikasvamise ohus.
 
2.2.3.Maastikud.      
 
Eassalu-Neitsi piirkonda jääb mitmeid huvitavaid maastikke:
 
-Sookooslused- Neitsirabas Eassalu ja Tagasalu soosaared, Kihlepa soo(kõrgraba)
-Metsakooslused- pool-looduslikud kooslused.
-Taimekooslused (kuldkinga ja haruldlaste taimede –näsiniin, soopihl, ubaleht, käpalised)
-Kihlepa Tõrvamägi- kingustik(15 üle merepinna), 150-200 meetrine põhja–loode suunaline seljak, kus esineb  2 km pikkune tuiskliivariba, mille loodenõlvad 20 kraadiste kaldenurkadega
- Panga mäed- Eassalu-Vanaküla serval esinevad loode-kagusuunalised rändkivide kuhjatised.
 
 
 
2.2.4.Piirkonda iseloomustavad olulised objektid.
 
-Neitsiraba külastuskeskus (endine Kihlepa Seltsimaja ja Kihlepa koolimaja)- ehitatud 1911.a.
Kihlepa Neitsiraba Külastuskeskuson antud Eassalu-Neitsi Külaseltsile  hallata 50 aastaks (Audru valla volikgu otsus 191.16.nov. 2006)kus toimuvad klubiõhtud, tähtpäevade tähistamised, töötavad ringid ja loomisel avatud noortekeskus,võetakse vastu külaseltsi külalisi, tutvustatakse külaseltsi projektitegevust.  . Majas raamatukogu, avalik interneti punkt.
Külastuskeskusesd käivad koos laintantsu-, laste aeroobika, loov ring, klaasikoda, matkaring, noorte ring.
Töötab jõusaal – juhendab Eesti meister sangpommis Valdi Killing.
Kükastuskeskuse juures asuv jalgpalliväljak piirneb vahetult korrusmajade ja eramajadega. 2008 aastal valmis PRIA meede 3.2abilKülastuskeskuse õuele ka laste mänguväljak koos võrkpalli ja korvpalli platsidega.
 
 
-RMK Audru metskond (suurim tööandja piirkonnasd)sulges oma uksed 2008 aastal.
 
Suvilakooperatiivid: Soomres: Sanga, Signaal, Kaseke ja Tabu ja   Kihlepas Uruste.
                                                                                                                     
-Eassalu, Soomra, Kihlepa  küla bussipeatuse juures olemas küla infostend küla tutvustava materjaliga.
 
-Uruste Apostliku Õigeusu koguduse kirik- ehitatud 1856.a. (kivikirik ehitatud 1873.a.) Kiriku kellad annetanud Keiser Aleksander II 1873.a. Kogudus puudub.Uue preestri saabumisega on taastunud kirikus kirikupühade teenistused ja peetakse  kontserte. Infostend kiriku õuel.
 
- Eassalu hiis- pühakspeetud ohvrimets, lehtpuusalu muutunud padrikuks, hiielohu serval paikneb hiiekivi.
- Eassalu ohvrikivi – asub Panga mäel, kivil olevat inimese jälg, hobuse jälg, härja jälg.
- Eassalu orjakivi- legendi järgi orjad puhkasid kivil, ime sünnitas kivil lohu, et orjal oleks mõnusam puhata.
-Eassalu kadakas – asub Pangamäel hiieauguserval ümbermõõt 1,25 m, kõrgus 10,5 m.
-Mihkel Moka tamm- 50 aastat oli Mihkel kohalikes koolides koolijuht ja õpetaja, rajas koolide juurde raamatukogud rahva raha eest. Kihlepa uue koolimaja ehitaja ja paljude seltside, ühingute asutaja ja esimees.
-Soomra küla koolimaja ehitatud 1881.a., asub eravalduses. Kool lõpetas tegevuse 1962.a.
-Soomra muistne matmispaik 16-18.saj.
-3 valla piirikivi-Tõstamaa, Wõlla, Seliste.                 
-Murru mägi, mis asub Tõhelas-Soomre 5 km künnisel (9m üle merepinna)vanal rannamoodustisel. 
Tee kurvis asub vanapostijaam-kõrtsi asukoht, kus on ka  1941.a. Lepaspea ristil tulevaetuses hukkunud  Kilingi-Nõmme omakatse mehe (tänapäeval tähistamata) haud.
-Potsepa Kihlepa Uruste Liiva künnis, mis jätkub Kärbu Võlla suunas.
-Võlla-Nätsi loodushoiuala
-Natura 2000 kaitseala
-Kuldkinga kaitseala
 
2.3.Ajalugu.
 
Ajalooliselt on piirkond kuulunud VÕLLA mõisa koosseisu.
Piiskop Johann v. Münhausen 1555.a. vabastab siinse piirkonna talupidajad kohustustest ja andameist, välja arvatud rahaline maks-2 marka aastas, läänistab vabad talupojad eluaegseks lääniks 16.sajandi esimesel poolel.
 
Talupojad kuulusid võsavakku(Buschwacke). Talude suurus kõikus 1/8-1/2 poole adramaa vahel. Põhja sõja ajal oli piirkond jäänud otsesest sõjategevusest puutumata. Katk ja loomade taudid käisid 1750.a. ka siit piirkonnast üle. 1868.a. vilja ikaldusele järgnesid rasked näljaaastad.
Keymetz ka Kaimess-Kõima kuulus sissetuleku raamatu järgi Rannavakku.
 
 
2.4. Elanikkond
 
Eassalu-Neitsi piirkonnas kuue küla piires elab püsielanikke 564. Kihlepa ja Soomre külas kokku 119 suvilat, mistõttu suvel piirkonna elannikkord kahekordistub.
Käesolevas arengukavas käsitletakse Eassalu küla koos Vanakülaga. Kogu rahvastik elab hajaküla taludes. Püksielanikke 15 talus, suvilates 14 leibkonda, kokku 31 inimest.
Külas 15 meest(M) ja 16 naist(N).
 
Kihlepa külas-51 majapidamist, kolm korterelamut 21 korteriga, kokku 173 inimest. Neist 94M  ja 79 N.
 
Soomre külas - 29  majapidamist, 105 suvilat, neis 46püsielanikku. Neist 23 M ja 20 N.
 
Kärbu külas- 22 majapidamist,   60 inimest. Neist 32 M ja 28 N.
 
Kõima külas – korrus ja eramud , milles kokku 222, neist111 M ja 111 N.
 
Tuuraste külas-eramud, kokku 32 inimest, 14 M ja 18 N.
 
Vanuseline struktuur
Küla 1-25 aastat 26-65 65-..... Kokku
Eassalu 10 15 6 31
Soomra 11 24 11 46
Kihlepa 64 85 24 173
Kärbu 26 28 6 60
Tuuraste 15 11 6 32
Kõima 70 120 32 222
KOKKU 196 283 85 564
 
 
 
2.5. Majanduslikud olud.
 
Enamus rahvast töötab piirkonnast väljas kas Audru alevis või Pärnu linnas.
RMK Audru metskond (suurim tööandja piirkonnasd) sulges oma uksed 2008 aastal.
 
 
Suuremad tööandjad
Kõima puit-Ettevõte on asutatud 2005 aasta augustis. Peamiselt toodetakse eritellimusel sise- ja välisuksi, treppe ja mööblit.
OÜ SLP-  seemnekartuli kasvatus
 Lemel RK- köögivilja koorimine, töötlemine
Undre Bonnet- autoelektroonika
FIE Meeri Ende- köögiviljakasvatus
BMB Metallworks- metallitööd
AS Reiden Potsepa- liiv,kruus
AS Rehe Metsaveod- metsavedu
FIE Raivo Hunt- kalkuni-hanekasvatus, marjakasvatus (maasikad, vaarikad, mustsõstar) ja küttepuud - Küti Uuetoa talu
Mati Kuura vedu– metsaveoteenus – Uruste talu
 Kasvatatakse vilja, kartuleid, marju ja loomi.Tegeletakse mesindusega.
 
 Kohapealseks põhitegevuseks põllumajandus.
Teenuste osutajatest:
-maheviljelustalus ja mesindustalu- Tatra talu- Felix Järvet
-hüdrotehnilised tööd –Lindamäe talu -Aivar Liiv
-metsaveo teenus ja köögiviljakasvatus, loomakasvatus – Aarama talu –Joosep Märt
-lumetõrje- Otsa talu, Killing
-kallurveod- Eegu talu, Luup
-saekaatri- teenused- Tiigi Margus, Uibopuu Arnet, Hunt Raivo
-maaturim
- käsitöö ja koduloomade talu- Katin&Mati, Pihlaka talu
-roigasmööbli valmistamise- FIE Mikhail Chichkan
- vene kultuuri ja traditsioonilise toidunõude maalimiskunsti  „HOHLOMA“ tutvustamine-Ljuba Petrova
 -FIE Mercedes Merimaa-  taimravi kontsultatsioonid
-Uudo Puuram-talumuuseum, Umblaugu talu krossirada,
- Helje Liiv- karjäärialade rekultiveerimine piirkonna puhkealaks
-tõlketeenuseid vene, inglise ja soome keeles  Jänese-Tooma talust Mercedes Merimaa.
-Neitsiraba Külastuskeskus-loodustuba
 
2.5.2.Ehitus.
 
Väljastatud ehituslubasid suvilate, majade ja kõrvalhoonetele. Töös on Eassalu külaplatsi väljaarendamine. Kihlepa külale külaplatsi rajamine preestrimaja õue.
Valminud on Soomra ja Eassalu küla andmeside mastid ja avalik internetipunkt. 2008 aastal valmis külamajal uus katus ja õuealale laste mänguväljak. Piirkonnal infotahvlid ja suunaviidad.
 
2.6.Infrastruktuur
 
2.6.1.Füüsiline infrastruktuur.
 
Teed: Külasd läbib Kihlepea Lepaspea riigimaantee, küla sisesed teed munitsipaalteed, enamuses erateed, mis hoitakse sõidetavad valla ja Audru teedevalitsuse poolt. Talvine teepuhastus – toimub lumelükkamine.
Buss: bussiliiklus halb, hommikune buss jõuab Pärnu kell 9.00 ja tagasi Soomra külas 18.10. Kärbu külast Lihula Pärnu maanteeni väljapääs 3-4 km, kus bussiliiklus parem.
Eassalu Soomra rahval puudub lõunane tagasisaamise võimlus. Koolibussiring ulatub Eassalu ja Soomra külani pärastlõunal. Kõima külal bussiühendus normaalne. Eassalus bussiooteks 6 inimest mahutav matkamaja.
Vesi: enamik majapidamisi kasutab oma salvkaevu. Eassalu külas kolm puurkaevu ja 1-valla omanduses olev puurkaev. Kärbu külas neli puurkaevu.
 Soomra külas 1 era ja üks munisipaalomanduses olev puurkaev. Kuivadel suvedel küla karjääride lähedaste majade kaevud sageli kuivad. Kihlepa joogivesi rauarikas. Kihlepa pumbamaja vajab renoveerimist.Külade veevarustust aitab parandada Europa projekt.
Kanalisatsioon: Eassalu külas 6 majapidamisel oma settekaevud.
Soomras – oma settekaevud. Kärbus 4 settekaevu, taludes, kellel puurkaevud.Kihlepas ja Kõimas tsentraalne kanalisatsioon suurtes majades.
Prügimajandus: Piirkonda läbib 2 korda kuus prügiauto. Teenindajaks on Ragnlsell. Paberi ja klaastaara kondeinerid Kihlepas ja Kõimas.
Sideteenused: Post tuuakse 6 korda nädalas, kõigil majadel oma postkatid. Sidekontor suleti 2008 aastal Kihlepas.
Elekter: olemas igal püsielanikul, puudub mõnel suvilal. Alajaamad: Eassalu -1 ja 2, Hundi ja Passi, Soomres Soomra ja Topi. Kärbus Uruste, Joosepi, Raudsepa, Tatra
Kauplus: Rabaäärsel piirkonnal puudub kauplus. Esimene kauplus Audru alevis. Kõimal olemas kauplus Audru-Tõstamaa mnt.
Kool: asub Audrus, mis on 12 klassiline. Lapsi viib ja toob koolibuss, mis alustab kooliringi 6.10 meie piirkonnast.
Raamatukogu: Lähim Neitsiraba külastuskeskuses avatud 3 päeva nädalas.
Lasteaed: lähim Audru alevis 30-6 km  kaugusel
Vanuritekodu: Audru vallas Jõõpres
Arstiabi: lähim Audru ambulantsis, hambaarst-2 korda nädalas avatud ja perearstid 5 päeva nädalas.
Apteek:  Audru perearstikeskuses.
 
 2.6.2. Sotsiaalne infrastruktuur.
 
Seltsielu
 
 Igaaastased traditsioonilised ühisüritused- külapäev(igal aastal ise külas); (5) Vastlapäev, Külaseltsi sünnipäev, Koolituste korraldamine, Võilillefestivali algatamine, Käsitöönäitused,Jaanipäev,Jõulupeod-lastele, täiskasvanutele, pensionäridele, Matkad,
Seenenäitus
 1. Kogukonna köögi käivitamine
2. Neitsiraba Külastuskeskuse edasine renoveerimine.
3. Loodustoa  sisustus, eksponaatide muretsemine.
4. Ringitöödeks vajalike koolituste abimaterjalide muretsemine ja koolitamine
6. Noortekeskuse sisustuse muretsemine.
 
 
Kihlepas Neitsiraba külastuskeskuses töötavad koolitus ja huviringid. Teistes  külades puuduvad kohalikud külatoad-muuseumid v.a Kõima-külatuba. Lähim vaba aja veetmise koht Soomra külast 13 km kaugusel paiknevas Kihlepa Neitsiraba Külastuskeskuses. Seal tegutsevad laste ja pensionäride huviringid.
Raamatukogu – asub 13 km kaugusel Soomre, 6 km kaugusel Kärbu külast Kihlepas.
Kool 20-10-8  km kaugusel Audru-Lihula maantee Jõõpre ristil.
 
 2.6.3. E-küla
 
Mobiiltelefoni levik kohati halb või puudub.
Interneti püsiühendus loodi piirkonda külaseltsi projektiga „Somernett“ 2006 aastal. Soomre ja Eassalu külas oma internetimastid.Infolevik valla lehe kaudu 20 km kaugusele Soomra küla elanikele. Teadete edastamine  toimub ka külades bussipeatuste lähedal olevate infotahvlite abil.
 
Külaelu juhtimine:
 Eassalu küla vanemaks ja Eassalu-Neitsi Külaseltsi esinaiseks on Marika Hunt. Soomra küla eestvedajaks  Mercedes Merimaa, Kärbu külavanemaks Laie-Helje Liiv, Kihlepa-,Luule Aomere Kõima-, Tuutaste külaliider Mairit Õismets. 
Soomra külast on Mercedes Merimaa valitud 5. kooseisu Audru valla volikogusse
Külaselts on koos käinud 8aastat.
Paigaldatud 5 küla infotahvlid.
 
Kujundame  Eassalu külaplatsi  vabaõhu ürituste toimumise paigaks ja matkaradade  alguspunktiks.
Praegu ülejäänud külades  puudub külakeskeskus nn. kooskäimise kohad. Kõimal külatuba.
Edaspidistes plaanides vajame piirkonna arengu edendamiseks Neitsiraba Külastuskeskust-külamaja täieliku renoveerimist ja täies mahus kasutuselevõttu, mis on hädavajalik külaelu arenguks kogu seltsi tegevuspiirkonnas.  Avatud  piirkonna Noortekeskus, mis on suunatud loodushoiule, looduskasvatusele nagu loodussõprade maja.
 
2.7. Külaelanike koostöö
 
Eassalu-Neitsi külaselts on käinud koos kaheksa aastat.
Korraldatud on projektide raames talguid ja   traditsioonilisteks üritusteks on välja kujunenud külades toimuvad  küla kokkutulekud külapäevade raames ja Samaanipäevad, Vastlasõidud, Jaanipäevad, matkad Neitsirabasse, aasta ülevaatenäitused.
Soomra külas toimus 18.09.04 Soomra Algkooli kokkutulek.
Kihlepa kooli kokkutulekud on ammune traditsioon Luule Aomere eestvedamisel. Kihlepa Neitsiraba Külastuskeskuses toimuvad piirkondlikud üritused, võimalik pidada tähtpäevi.
Liiv Helje eestvedamisel on toimunud Neitsiraba tundmaõppimise matkad. Korraldatud loodusfotode näitusi.
Audru Vallavalitsus on aidanud kaasa küla arengule.
Eassalu-Neitsi Külaselts on  MTÜ Pärnumaa Kodukandi  ja MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu liige. Külaseltsi tegevuses saadud kogemused on võimaldanud kujuneda maakonnataseme liidriteks (Marika Hunt –PLPK juhatuse liige  ja Mercedes Merimaa-PLPK tegevjuht).
MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsiston välja kasvanud Kunsti- ja kultuuriselts HOHLOMA MTÜ, kes tegeleb eheda slaavi kultuuripärandi, maalitud puunõude ja käsitsi valmistatud rahvarõivaste tutvustamisega.
MTÜ Laukamari- Pärnumaa esimene noorte algatatud MTÜ.
Avatud Noortekoja seltsing-tegeleb külaseltsi juures noorte tegevuse kordineerimisega.
Klaasikoja seltsing-tegeleb klaasi tarbekunstiga Neitsiraba Külastuskeskuses.
 
2.8. Küla muutumine ja arengutendentsid.
 
Seltsi tegevus  on suunatud külade arengule ja kõigi Eassalu-Neitsi piirkonna elanike elujärje parandamisele. Suuremaks eesmärgiks on renoveerida ja täies mahus kasutusele võtta Neitsiraba külastuskeskuse maja.
Küladesse on  lisandunud uus- ja püsiasukaid. Külaseltsi eestvedamisel loodame integreerida suvilaelanikud aktiivsesse külaellu, mis aitab kaasa küla turvalisusele ja naabrivalvele, paraneb küla heakord.
Külad püüavad muutuda roheliseks heakorrastatud küladeks. Seltsi eesmärgiks on  läbi viia matku kohalike loodusväärtuste, kultuuriväärtuste, kaitsealade, Natura-2000 kaitsealade tutvustamiseks, seltsitegevuse arendamiseks. Tutvustada isetegevusvõimalusi Neitsiraba Külastuskeskuse  ja arenevates külatubades. Arendatakse koostööd Audru Vallavalitsusega teiste Audru Valla külaseltsidega, külaliikumisega „Kodukant“ ja Pärnu Lahe  Partnerluskoguga.
Kohaliku internetiühenduse loomisega kerkisid kinnisvara hinnad piirkonnas.
Noored kogunevad Neitsiraba Külastuskeskuse mänguväljakule, et pidada maha tõsiseid pallilahinguid ja nooremad lustivad mänguväljakul. Enam ei koguneta bussipeatusesse.
 
 
2.9.Küla puudutavad õigusaktid
 
Avaliku korra eeskiri
Heakorraeeskiri
Jäätmkäitluse eeskiri
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Ehitustegevuse eeskiri
Keskkonna aktid
Kaitsealade kaitsekorralduseeskiri
Metsaseadus
Maapõueseadus
Veeseadus
Loomakaitseseadus
Jahiseadus
 
 
 
 
3.Visioon aastaks 2011 – 2017
 
Eelisarendatavad valdkonnad
 
1. Kogukonna köögi käivitamine
2. Neitsiraba Külastuskeskuse edasine renoveerimine.
3. Loodustoa  sisustus, eksponaatide muretsemine.
4. Ringitöödeks vajalike koolituste abimaterjalide muretsemine ja koolitamine
5.Ühisürituste korraldamine-Vastlapäev
Külaseltsi sünnipäev
Koolituste korraldamine
Võilillefestivali algatamine
Käsitöönäitused
Jaanipäev
Jõulupeod-lastele, täiskasvanutele, pensionäridele
Matkad
Seenenäitus
6. Noortekeskuse sisustuse muretsemine.
Neitsiraba Külastuskeskus on täies mahus renoveeritud kaasaegseks piirkonna elanike vajadusi rahuldavaks külamajaks, kus on  ringitoadja I-punkt, kus saab külarahvas koguneda ja korraldada ühisüritusi.
-Külasuskeskusesse on rajatud Avatud Noortekeskus-loodussuunitlusega.
-Näeme, et piirkonna kõikides taludes on tagatud interneti püsiühendus informatsiooni kiiremaks liikumiseks.
-Küladetraditsioonid on välja kujunenud -külapäevad, Samaanipäevad, Vastlad, Jaanipäevad, Ülevaate näitused, korraldatakse  ühisüritusi, jne. Sookollide ja Laukamaride teemapargi väljaarendamine.
 -Loodud külaplatsid. Eassalu külaplatsil matkaonn.
- Küla läbib Euro-velo jalgrattamatka marsruut.
- Rajatud avalik ujumiskoht  ja talval suusarajad Eassalu karjääri. Külad, külateed ja loodusobjektid on viidastatud ja sildistatud.
-Regulaarselt toimuvate matkade tarvis koostatud info voldikud.
-On olemas arenenud väikeettevõtlus- külamajas töötab teenindusfäär
- Taluturism, korraldatakse loodusmatku Neitsi-Eassalu rabasse.
-Rajatud on laudtee ja linnuvaatlustorn Kihlepa soosse.
-Tõusnud on külaelanike elatustase, vähenenud on tööpuudus ja sotsiaalabi vajajate hulk.
-Väljatöötatud prügi sorteerimise ja kogumise punktid. Toimib regulaarne prügivedu.
- Uruste kirik avatud turistidele. Soomra kivikalme korrastatud, Murru mäel sõjaslangenu hauakoht tähistatud.
-Kohtumised huvitavate ja tegusate persoonidega. 
 
4. SWOT analüüs.
 
Tugevused:
-loodussressursid, maapõuevarad, kruus, liiv turvas
-tootmisressursid- mets
-turvalisus
-rikas looduskeskkond
-puhas keskkond
-palju vaatamisväärsusi
-rahu ja vaikus (privaatsus)
 
Nõrkused:
-piirkonna looduslik eraldatus soode ja rabade vahel
-hajaküla väljavenitatud asustus (20 km )
-väike ja ebaühtlane asustustihedus
-rahvastiku ebasoodne vanuseline struktuur
- regiooni tasakaalustamatus ja äärealade nõrk areng
-majanduslik mahajäämus
-side ja raadiokommunikatsioonide ebaühtlane kättesaadavus-
- interneti ühenduse  ja mobiilside levik kohati halb või puudub
- infrastruktuuri madal tase
-puudub läbiv asfalttee, kruusateede periooditi madal kvaliteet
-elanike passivsus
-pensionäride ja noorte kaasamine külaellu raskendatud sobiva transpordi puudumise tõttu,
kohapealsete külatubade puudumine Soomre ja Kärbu külas
-tööpuudus
 
Võimalused
 
-effektiivse koostöö käivitamine vallavalitsusega
-kohalike loodusvarade väärindamine
-koostöö kohalike ettevõtjatega
-mahepõllumajanduse arendamine
-EL toetuste kasutamine
-looduskeskkonda säästev majandustegevus
-säästva majanduse ja taluturismi areng
-läbi maareformi omanike tekkimine
-turismi ja puhkealade parem kasutamine
-arendada taliturismi
-raiuda võsa-teeääred, kraavid
-teede parandamine
- sise ja välisriiklike suhete arendamine kogemuste saaamise eesmärgil
 
Välised ohud
  • tegevuse hääbumine ääremaadel
  • tööpuudus
  • metsloomade rohkus
  • liiva, kruusa ja palgivedu kruusateedel
  • isetegvuslike prügimägede tekkimine, reostus, saastus
  • voolu kõikumine, elektrienergia ebarahuldav kvaliteet
 
Seltsi tegevus on suunatud külade arengule ja kõigi Eassalu-Neitsi piirkonna elanike elujärje parandamisele.
 
 
 
5. TEGEVUSED.
 
aeg tegevus summa vastutaja allikad
I aasta
2003 veebruar
seltsingu asutamine   Marika Hunt Toimunud 2003
  Infotahvli valmistamine ja paigaldus 7000 Marika Hunt KOP, toimunud
II aasta matkamaja ehitamine 12 000 Marika Hunt KOP-toimunud
2004.03 piirkondliku seltsi rajamine 300 Helje Liiv Omaalgatuslik-toimunud
  Eassalu külaplatsi rajamine 8698 M.Hunt KIK toimunud
  piirkonna arengukava koostamine   Hunt, Killing, Liiv, Merimaa, Kuura Omaalgatuslik-valminud
III aasta
2005
Eassalu viidad, talude sildid, küla sildid 1500 R.Hunt, T.Liiv KOP, toimunud
  Internetti püsiühendus 250 000 Merimaa, Hunt, Katrin Pirs KOP ja Audru Vallavalitsus, toimib
  Lõkkeplats külaplatsil 2500 Liiva KIK, valminud
  Külaplatsi istepingid 5000 Luup ja Tamme, Liiv KIK, KOP- valminud
  WC ja Prügikastid 1500 Tamme KOP- valmis
  regulaarne matkade korraldamine   Hunt, Liiv, Merimaa Omalgauslik- toimub
  Prügi sorteerimisplats 10000 Hunt, Killing, Luup Audru Vallavalitsus, KOP, Jäätmemajandus KIK-vallavalitsuse algatus -toimib
  Külade ja talude ajaloo kirjapanek 5000 Liiv, Kuura, Uudo,Mati KOV-toimub
  Spordiplats 10 000 Killing EAS- toimunud
  Ratsavõistluste organiseerimine 25 000 Andres Udeküll Fondid-toimus
  Külaseltsi kodulehekülje tegemine 7 000 Jaanus Aomere KOP-toimub
  Projektimeeskonna koolitus 15 000 Mercedes Merimaa KIK, EAS- toimub
  Soomra külaplats 10 000 Katrin Pirs EAS
2006 Spordiplats külanoortele Soomras 20 000 Uudo Puuram KOP-
  Soomra külas bussipaviljonid 15 000 Strandberg teedevalitsus, KOP
  Soomra küla joogivee probleemi lahendamine 15 000 Kooli talu KOP, fondid-riiklik programm 2009
  Soomra küla tutvustav stend 12 000 Andres Udeküll EAS- valmis
  Kärbu küla tutvustav stend 12 000 A.Liiv  
  Külapäevade ja kooli kokkutulekute korraldamine   Tõnisson, R.Kivimäe,
Katrin &Mati
Liiv
Omaalgatuslik- toimuvad
  Väike e/v alatised infopäevad ja koolitused   Hunt, Liiv, Merimaa KOP, EAS- toimuvad
  Matkade kajastamine fotonäituste kaudu 7500 Liiv Helje EAS- toimuvad
  Seltsi raamatupidamise korraldamise korrashoid 5000 Kuura Koidu korras
  Kihlepa bussipaviljoni korrastamine 700 Sooman teedevalitsus, fondid-toimub
  Külaturismi arengu projekti koostamine, Neitsiraba külastuskeskuse rajamine 10 000 Marika Hunt, Kaja Nurk EAS- toimub etapiliselt
  Kihlepa mänguväljaku rajamine 18000 Uibopuu, Saare Veljo EAS- rahastus EAS 3.2 valmis
  Kihlepa kooli kokkutulekute organiseerimine 5000 Aomere Luule KOP-toimuvad
  Linnuvaatlustorni ja laudtee ehitus Neitsi raba Tagasalu saarele 46 000+38 00 RMK Audru metskond Urbel, Läänesaar, Ojamaa
Jaan Oja
KOP
  Kärbu rabakraavi ja Uruste oja kopraretkede korraldamine   Kuura, Killing, Hunt toimus
  Seenenäituste korraldamine 5000 M.Merimaa EAS- toimub
   Eassalu-Neitsi Külaseltsi  noortekoja asutamine (noortekeskuse loomise eesmärgil)   Siim Hunt, Kati Kuura, Tambet Liiv
Triinu Joosep
Omaalgatus- noortekoda loodud toimib, keskus rajamisel
  Laste jõuluürituste organiseermine 1000 Prins Annely kohalikud projektid- toimuvad
  Kohaliku toidutoodete ja käsitöö laatade korraldamine 15000 Misa, Killing, Merimaa, Kuusk Kadi fondid,  piletitulud- toimuvad
2009
 
 
Vaatetorn, Viidad-kopra elupaik,tammid,infotahvlid 48000 Marika,Marcedes,Siim KIK
  Noortekeskuse käivitamine 50000 Juhatus KIK,Vald,
KOP,Omaalgatus
  Šamaanipäev 15000 Mercedes,Helje KOP,Kulka
  Vastlapäev 0 Kaijo,Siim Omaalgatus
  Külapäev-külaelanike käsitöönäitused 25000 Juhatus+tiim KOP,vald
  Jõuluõhtu 8000 Õie Vald
  Jõuluaja näitus-müük 3000 Marika vald
  Soomra kivikalme korrastamine 500 Helje Omaalgatus
  Neitsiraba Külastuskeskuse renoveerimine 3 milj. Marika,Mercedes Leader,3.2meede
  Soomra Matkamaja ehitamine 15000 Mihail KOP
  Murru mäe sõjaslangenu hauakoha tähistamine 3000 Puuram Kultuurkapital
  Rabamatk 0 Kati,Siim omaalgatus
  Eesti matk 2 päevane 12000 Helje Leader
 
  Matk Eassalu  külas –hiiepuu! 0 Marika Omaalgatus
  Suusamatk rabasse 0 Õie Omaalgatus
  Kohtumine piirkonna loduskaitse esindaja Heiki Luhamaaga 400 Mercedes KIK
Juuni 1-nädal
Septembri viimane nädal
SOKOLLIDE JA Laukamaride gurmaanluse päevad 25000 Juhatus KOP,Kulka,
Vald,Omaalgatus
2010 Traditsioonilised üritused,  Neitsiraba Külastuskeskuse väljaarendamine ja uute ringitöödega alustamine. Noorte arendamine ja abistamine Noortekeskuse töös.   Külaselts Projektid, omaalgatuslik vabatahtlik töö.
2011-2017 1. Kogukonna köögi käivitamine
2. Neitsiraba Külastuskeskuse edasine renoveerimine.
3. Loodustoa  sisustus, eksponaatide muretsemine.
4. Ringitöödeks vajalike koolituste abimaterjalide muretsemine ja koolitamine
5.Ühisürituste korraldamine-Vastlapäev
Külaseltsi sünnipäev
Koolituste korraldamine
Võilillefestivali algatamine
Käsitöönäitused
Jaanipäev
Jõulupeod-lastele, täiskasvanutele, pensionäridele
Matkad
Seenenäitus
6. Noortekeskuse sisustuse muretsemine.
 
 
  Külaseltsi ja juhatuse eestvõttel 3.2;LEADER,KOP,KIK
 Omaalgatuslik,vabatahtlikuse alusel, jne.
 
 
 
6. Arengukava täitmise ja kontrollimise ja täiendamise kord.
 
Piirkonna arengukava vaadatakse üle kord aastas toimuvatel küla üldkoosolekutel. Erinevate tegevuste eest vastutajad teevad ülevaate oma tegevustest. Koosolekutel täiendatakse arengukava ja vaadatakse üle strateegilised eesmärgid. Vajadusel algatatakse uue arengukava koostamine.