Eesti English Русский

Äriplaan

.

                                                                                                  


Lisa 2
 

 

Reg. nr

 

VÜF-SP-2012-

(Täidab KÜSK)                     

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Šveitsi Vabaühenduste Fond

Teenuse äriplaani elluviimise projektide toetamise vooru

ÄRIPLAAN

 
 

Teenuse valdkond Kogukonnateenus
 
Teenuse nimetus Kogukonnateenus “Töökogemus aitab ennast ja kaaslast“
Teenuse osutaja nimi  
MTÜ Eassalu-Neitsi Külaselts
Reg. kood 80193711
Aadress ja postiindeks  Pärnumaa,Audru vald,Eassalu küla Interneti koduleht www.eassalu-neitsi.ee
Telefon 56688755 E-kiri eassalu@hot.ee
Projektijuhi nimi Mercedes Merimaa Tel 5092261 E-kiri plpparnu@gmail.com
           
 
Äriplaani koostamise kirjeldus
 Kuidas valmis äriplaan, keda kaasates jmt?
Esitage äriplaani koostamise osalenud avaliku võimu struktuurid, kodanikuühendused ja teised organisatsioonid.
 1. Audru vallavalitsus
 2. Tõstamaa vallavalitsus
 3. MTÜ Tõhela Külaselts
 4. Spordiseltsing Audru Vektor
 5. MTÜ Jõõpre külaselts
 6. MTÜ Jõõpre Tantsu-ja Lauluaselts Vallatud
 7. MTÜ Laukamari
 8. Kunsti- ja Kultuuriselts Hohloma.
 9. MTÜ Aruvälja Suurkülaselts
Kuidas valmis äriplaan? Kirjeldage selle valmimise protsessi
Esitage lühike ülevaade äriplaani koostamise kaasamise protsessist, erinevate osapoolte kaasamisest ja nende panusest.
 
Äriplaani koostamiseks toimusid Koosolekud koos Audru ja Tõstamaa vallavalitsuste esindajatega, külaseltside, MTÜ-de esindajatega ja kohalike elanikega. Kaastatud olid noored, eakad, tööturult eemalolijad, kes olid valmis kogukonnateenuse osutamisel kaasa lööma, osa saama. Analüüsiti Kihlepas Eassalu-Neitsi külaseltsi poolt renoveeritud Neitsiraba Külastuskeskus-külamaja  kasutamise võimalusi avalike  sotsiaalseid probleeme ennetavate teenuste (sport, noorsootöö, huvi- ja vabaharidus, kogukonnateenused) pakkumiseks. Kohalikel inimestel on juba  kogemusi klaasikoja, kangastelgede, õmblusringi võimalustest. 2012 teiselpoolel soetab külaselts omale ka tikkimismasina, mis rikastab seniseid töötubade organiseerimise võimalusi. Väljasõitudel küladesse selgus, et põhiliseks probleemiks on logistika, kuidas jõuda külamajja ja hiljem õhtul koju. Puudub kogukonnaliikmetel omavaheline ( isikliku transporti omavate külaliikmetega)  suhtlemise kogemus, et organiseeruda. Vaja eelnevaid kokkusaamisi, omavahel tuttavaks saamist ja harjumist, et koostöös kaasata neid elanikke, kelle soov kasutada külamaja teenuseid, kuid üksi ei saa seda realiseerida. Positiivselt mainiti, et külamajas on ruumi ja võimalusi tulla koos lapsega, kelle jaoks mängunurk ja õues mänguväljak, korralikud pesemise võimalused, ka köögi kasutamise võimalus. Nahakunstniku kogemust omav Reti Läänessaar oli lahkesti nõus oma kogemusi jagama nii nahaõmblemise kui joogaõpetuse alal. Helje-Laie Liiv oli valmis oma autoga transportima teisi kogukonnaliikmeid Kärbu külast. Lindi Külaseltsi esinaine Marge Massa, sotsiaalhoolekande töötaja oli nõus oma abivajajate hulgas tegema teavitustööd külakeskuses pakutavate teenuste võimalustest ja pidas ääretult vajalikuks sellise kogukonnateenuse arendamist valla sotsiaalhoolekande kvaliteedi tõstmisel. Lepiti kokku koduhooldusel olevatele valla kodanikele töötubades käsitöökogemuse omandamine 7 liikmelistele gruppidele (valla minibussi kohtade arvust, või 3 elektriauto mahutavusest  tingituna). Koosolekutel osalejad olid samuti nõus ise panustama töötubade läbiviimisse ja materjalidesse kasvõi 1€-ga. Valla esindajad olid nõus huvitatutele, põhjendatud maksuraskustes inimestele maksma toetust osalemaks töötubades.
Audru valla humanitaarnõunik Peep Tarre hindas vajalikuks ja teraapiliseks  töötubade kogemust kõigile erinevate sotsiaalsetele sihtgruppidele. Ettepanek mitte kasutada päevakeskuse nime, kuna Audru vallas olemas päevakeskus erivajadustega inimestele. Võiks kasutada kogukonnateenuste mõistet, mis eristub olemasolevast päevakeskusese minest.
Arengud vallas toovad toonud kaasa muutused ka avalike teenuste liikide pakkumise ja vajaduste mahus. Inimesed koonduvad suurematesse keskustesse, kadunud on külakoolid, -kauplused, postkontorid. Oluliselt on  suurenenud töötus ja vähenenud bussiliiklus. See aga raskendab omakorda  kogukonna liikmete võimalust tarbida avalikke teenuseid vallakeskuses. Siit tekibki taas märk kodanikuühiskonna aktiivsuse vajadusest ning märkamisest, et kohapealsed inimesed saavad panustada oma teadmisi ja kogemusi teiste abistamiseks ja toetamiseks.
Koostöö Eassalu-Neitsi külaseltsiga on piloottegevuseks Audru valla sotsiaalosakonna ja MTÜ-de vahel. Senine Eassalu-Neitsi külaseltsi KÜSK-i  projekti raames korraldatud koosolekud infopäevad on viinud reaalse tulemuseni. Peetud  läbirääkimiste tulemusena on valitud Audru valla  koostööpartneriteks avalike teenuste osutamisel kolm MTÜd. Lepingulised suhted avalike teenuste delegeerimiseks Audru valla rahvamajades tegutsemiseks ning kultuuriliste ürituste korraldamiseks on   sõlmitud Audru valla volikogu otsusega 20.06.2012 MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsiga, MTÜ Aruvälja külaseltsiga ja Lindi Külaseltsiga. Kokkuvõttes tõdeti, et koostöös ja oma kätega kauneid käsitöid luues, seejärel puhta kuiva pesuga turvaliselt koju transporditud, jäävad igapäevamured tagaplaanile ja tuntakse sõbra hoolivat tuge, mida me kõik väga vajame oma igapäevaelu murede rõõmuks muutmisel.
 
 
I Teenuse kirjeldus
 
 1. Teenuse kirjeldus(Teenuse valdkond, sisu. Kas tegemist on teenuse arendamise, tegevuspiirkonna laiendamisega või uue teenuse väljatöötamisega? Kuidas aitab teenuse arendamine kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele?)

 
 

 Kihlepas asuvas Neitsiraba külastuskeskuses pakutakse  seni külaseltsi enda vabatahliku tööna kohalikele elanikele raamatulaenutuse-  andmeside-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja teenust. Need teenused tuginevad olemasolevatele  külamaja ruumilistele võimalustele ning Pangamäe külaplatsi, Pangamäe matkaraja, Eassalu-Soomra matkaraja, võimalustele, koostöös ekspertide ja Audru valla õpetajate ning  sotsiaaltöötajatega.
Alates  20.06.2012 Audru valla volikogu otsusega  toetab Audru  vald  kogukonna  algatust.  Audru vallavalitsus on sõlminud MTÜ Eassalu -Neitsi Külaseltsiga  avalike teenuste  osutamise lepingu.:
1.Eesmärgiga  MTÜ poolt pakutavate teenuste kättesaadavus muuta regulaarseks on Audru valla volikogu otsustanud valla eelarvest eraldada rahalisi vahendeid   lepingulise haldusülesande, avalike teenuste osutamise täitmiseks:
 1. Neitsiraba Külastuskeskuse avalik kasutus 8 tundi nädalas (s.h. vajadusel ruumide kasutamise võimalus 3 tunniks tugiisiku teenuse osutamiseks piirkonna abivajavatele isikutele);
 2. raamatulaenutus teenuse osutamine;
 3. suveürituse ja jõulupeo korraldamine;
 4. vajadusel huviringide tegevuse korraldamine.
2. Haldusülesannete täitmiseks puntides 1.1, 1.2 ja 1.3 täitmiseks eraldatakse 8000€. Lepingu punkti 1.4 täitmiseks taotleb MTÜ vallalt täiendavat finantseeringut.
Kogukonnateenuste arendamine Neitsiraba külastuskeskus külamajas sh. arendame kogukonnateenuste pakkumist  lastele, noortele:
 • Viime läbi koos valla sotsiaalpedagoogiga tugiisiku teenuse osutamiseks kogukonnas teenust vajavatele noortele, vastavalt 20.06 2012 Audru vallaga sõlmitud avalike teenuste pakkumise lepingule.
 • Maja lahtioleku ajal andmeside teenuse kasutamise võimalus.
Arendame  pikniku teenust:
 • Noortelaagrid- Koostöös Sauga noortekeskuse ANK, valla koolide  ja  ökokogukondade liikumise kaasabil jätkatakse noorte laagrite, matkade  korraldamist ja laiendatakse noorte kaasamine väljastpoolt tegevuspiirkonda. Külamaja territooriumil olemas telkimise võimalus, majas saali- , köögi-, käsitöötubade, interneti kasutamise ja  pesemisvõimlaused. Pangamäel märgistatud 2,5 km matkarada. Jõulude ajal korraldame jõulupeo ja temaatilisi laternamatku Pangamäe matkarajal
 • Noorte kaasamine sportlikesse tegevustesse korraldades külade  vahelisi noorte spordivõistlusi oma Noortekoja www.eassalu-neitsi.eeeestvedamisel kasutades külaseltsi omanduses olevat kolme matkasüsta)
Uus teenus-rataste remonditeenus:
 • Teenuse arendamine koostöös külaseltsi Noortekoja ja MTÜ Laukamari kaasabil uue teenuse-  jalgrataste remondi teenuse käivitamine kogukonnaliikmetele ja vajadusel ka piirkonda läbiva Eourovelo marsruudi läbijatele.
Uus teenus Käsitöö koolituse teenus:Teenusena kogukonnaliikmetele ja eakatele tegutseb iganädalane käsitööring, millest väljakasvanud MTÜ „Nobedad Näpud“, kes  korraldab erinevaid käsitööoskusi arendavaid koolitusi koostöös Tõstamaa Käsitöökeskuse ja teiste MTÜ-de kaasabil.
Arendame  kogukonnaürituste toitlustamise teenus:
 • Suveüritusena korraldame maikuu kolmandal nädalavahetusel  võilillefestivali, mille ellukutsujateks ja arendajateks külaseltsiga oleme. Pakume külamaja territooriumi ürituste korraldamiseks kogukonnaliikmetele ja teistele organisatsioonidele. Osaleme vajadusel teistel Romantilise rannatee üritustel (räimefestival, seenefestival, hapukurgi festival, päikeseloojangu festival, Mihkli laat jms.) toitlustamise teenuse pakkujatena.
Arendame  seminariteenust:
 • Pakume Neitsiraba külastuskeskuse seminaritehnikat, saali, koosoleku ruume, töötubade, toitlustamise ja telkimise võimalusi teavitades võimalustest kodulehe, Audru vallalehe, PLPK ja teiste koostööpartnerite kaudu.
MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsi ja Audru vallaga koostöös   töötatakse välja  uus  kogukonnateenus: “Töökogemus aitab ennast ja kaaslast” , mille raames osutatakse:
Käsitöökoolitusi:          
 • Korraldatakse  Neitsiraba Külastuskeskuse Kihlepas loeng-töötuba (klaasituba, õmblustuba, kudumistuba, kaardituba, taimsete kiudude töötlemine jms. käelisele tegevust võimaldav temaatika) keskmiselt kord nädalas,  7-le inimesele ühes grupis.
 • Töötoast osavõtjatele sh töötutele, korraldatakse vastava käsitöökoolitusi, käelise tegevuse või üldhariv loeng kasutades külaseltsi oskusi, eksperte ja Tõstamaa Käsitöökoja kompetentsi, Audru ja Tõstamaa valla sotsiaaltöötajate kompetentsi.
 • Töötoa ajakavas võimaldatakse aktiivset suhtlemist ühise kohvilaua ääres, vajadusel kasutades kogukonna köögi teenust.
Pesupesemise teenus:
 • käsitöö koolituste ajal on võimalus osaleda käsitöö töötubades, osaleda tervislike eluviiside ja  kohaliku toidu koolitustel ja suhelda Tõstamaa valla eakatega. Töötoas osalejatele luuakse võimalus vajadusel kasutada pesupesemise, kuivatamise, triikimise teenust kohapeal, milleks ostetakse projekti toel vajaminevad masinad, remonditakse ruum pesupesemise korraldamiseks.
Supiköögi teenus:
 • pakutakse sooja sööki kohapeal kui ka vajadusel koostöös valla sotsiaaltöötajatega ka   kojukandena.
Teenuse jõudmiseks abivajajateni hajaasustusega piirkondades kasutakse osalejate kohaletoimetamiseks ka Audru valla mikrobussi ja vajadusel sotsiaaltöötajate elektriautosid.
 
 • Kogukonna  teenust pakutakse   tööturult eemalolijaile,  eakatele, noortele,  isetegemise kogemusest huvitatud inimesteleja täiendava teenusena koduhooldusele Audru vallas, laiendades senist Eassalu-Neitsi Külaseltsi töötubade korraldamise kogemust Audru valla teistesse piirkondadesse.
 • Läbi ellukutsutava projekti tekib kogukonnaliikmetel motivatsioon oma elukeskkonda muuta paremaks ja tulevikus olla sotsiaalsetes valdkondades kaasaja rollis, paraneb MTÜ poolt pakutavate teenustete parem kättesaadavus, kogukonnaliikmete  eri gruppide kaasatus ja sotsiaalne sidusus.
 
 
 

b)Olemasoleva olukorra analüüsi lühikokkuvõte, teenuse vajalikkuse põhjendus (Võimalusel viited analüüsidele ja uuringutele, sh MTÜ-siseselt tehtutele. Esitatakse analüüside ja uuringute peamised tulemused, sh arvuliste väärtustena. Lisage turu- ning konkurentsianalüüsid.)

 

 
Eassalu-Neitsi Külaseltsi tegevuspiirkonnas elab koos suvilarajoonides  elava rahva kokku ligi 300 inimest. Tegevuspiirkonnas (28-12km Audrust) Soomra ja Eassalu külal on bussiliiklus keskusega üks kord päevas, Kihlepa külal  kolm korda päevas. Kärbu küla ei läbi korralist bussiliini, bussipeatusteni külakeskelt maad 2.5 km. Tegevuspiirkonna kogukond on valmis tegelema külamaja baasil vaba aja teenuste pakkumisega nii noortele, kui eakatele. Samuti peame võimalikuks ja vajalikuks koduhoolduse teenust osutada “naabrihoolduse” põhimõttel oma tegevuspiirkonnas, kaasates teisi külaelanikke töötubade tegevusse. Seni on Eassalu-Neitsi Külaselts renoveerinud külamajana kasutatavat vana Kihlepa koolimaja Neitsiraba külastuskeskus-Külamajaks ligi 200000€. Sõlmitud Audru vallaga hoone kasutamiseks hoonestusõiguse leping (otsus 18.06.2009 nr 58). Külamajade kasutamise, külamajades avalike teenuste pakkumise ettevalmistamise ja vajaduse   võimalusi on korduvalt arutatud Audru valla volikogus ja sotsiaalkomisjonis.
38 erineva projektitoetuse kaasabil  oleme korraldanud kogukonna üritusi, külapäevi külaseltsi piirkonna kõikides külades ning ringide tööd külamajas  vabatahtliku tasustamata tööna. Koostöös  ja käesoleva projekti käigus peetud läbirääkimiste  tulemusena on sõlmitud Haldusleping Audru vallavalitsusega avalike teenuste osutamise osas 20.06.2012 alljärgnevas:
 1. Neitsiraba Külastuskeskuse avalik kasutus 8 tundi nädalas (s.h. vajadusel ruumide kasutamise võimalus 3 tunniks tugiisiku teenuse osutamiseks piirkonna abivajavatele isikutele);
 2. raamatulaenutus teenuse osutamine;
 3. suveürituse ja jõulupeo korraldamine;
 4. vajadusel huviringide tegevuse korraldamine.
 
Soovime oma piirkonna kogemust laiendada koostöös Audru valla  sotsiaaltöötajatega  abi vajavatele, s.h. tööturult eemalejäänuile, eakatele, noortele, et  pakkuda külamajas võimalust õppida ja omandada käeliste tegevuste läbi isetegemise töökogemust, samas pakkuda võimalust omavaheliseks suhtluseks, kogemuste vahetamiseks, vajadusel pesupesemise, kuivatamise triikimise teenuse  võimalust, arvestades, et hajaasustusega külades puudub paljudes majapidamistes survetrassi vesi kaasaegsete pesupesemisseadmete paigaldamiseks. Omades võimalust ja oskust Iseennast aidata ja seda teha  koostöös kaaslastega, jagades omavahel kogemusi.
 Portselanimaalija, raamatute autor Dora Käsper on juba leidnud omaalgatuslikult tee Kihlepa Külamaja klaasikotta ja kaasanud huvilisi. Dora peab väga vajalikuks, et informatsioon olemasolevatest võimalustest jõuaks paljudeni.  On vaja  logistilist tuge ja  korraldamist, et huvitatud, abivajajatel tekiks reaalne  võimalus kasutada sellist kogukonnateenust, tõdeb kauaaegne kohaliku elu  juht Audrust.
Vallas üks 17 kohaline vanadekodu Jõõpres, kus osutatakse hooldusteenust statsionaarselt. Audrus töötab Päevakeskus erivajadustega inimestele. Päevakeskuses puuduvad töötubade läbiviimiseks ruumid, vahendid. Hajaasutuses abivajajaid teenindavad koduhooldusega tegelevad sotsiaaltöötajad, kelle piirkonniti erinev koormus. Hooldatavad tunnevad vajadust omavahelisteks kokkusaamisteks ja huvitegevustega tegelemiseks, teavad rääkida sotsiaaltöötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku eakate või teiste abivajajatega. Kogukonnateenus “Töökogemus aitab ennast ja kaaslast“ on ennetava iseloomuga sotsiaalhoolekande vajaduste kujunemisel, süvenemisel. Sarnaselt korraldatud kogukonnateenus Audru vallas puudub. Külamajades pakutavad teenuseid on seni kättesaadavad hajaasutusega piirkonnas isiklikku transporti omavatele kodanikele.
 
 1. Sihtgrupid ja lõppkasusaajad (Loetlege konkreetsed otsesed sihtgrupid ja kasusaajad ning võimalusel andke neile arvuline väärtus. Nimetage kaudsed sihtgrupid ja kasusaajad. Kirjeldage, kuidas neid kaasatakse?)

 

Kasusaajateks on Audru valla külade elanikud ja Tõstamaa valla Tõhela küla elanikud.
Noorte kaasamiseks korraldatakse teavitusüritusi valla neljas põhikoolis, lasteaed algkoolis ja kutsutakse kohapeal osalema töötubadesse klassijuhatajaid . Teavitatakse ökokogukondade veebilehel noori huvitavatest suveüritustest, samuti kasutatakse  seltsi liikmete facebooki vajaliku info edastamiseks. Tehakse koostööd noorte MTÜ-ga Laukamari jõudmaks noorte kaudu piirkonnast pärit noorteni.
Noored Kihlepas planeerivad kogukonnavajadusteks ja jalgratta remondi teenust ja teenindada vajadusel piirkonda läbiva Eurovelo jalgratta marsruudil abivajajaid.
Puudega inimeste kaasamiseks kutsutakse piirkonna ja naabervalla sihtgrupi liikmeid osalema külaseltsis tegutseva puudega kaardikunstniku Rode Jermolajevi töötoas kaartide valmistamisel. Senine koostöökogemus Eesti puuetega inimeste Koja raames tegutseva Pärnumaa Invaühinguga ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse raames tegutseva täiskasvanute koolitamisega tegeleva MTÜ-ga „Semud“   on näidanud sihtgrupi huvi ja edaspidist teavitamise võimalust.  Robert Miglai, füüsilise puudega kogukonnaliige, Soomra külast oli valmis teistele jagama  oma mesinukutöö kogemusi, kuid peaprobleemiks külamaja kaugus (14km) kodupaigast, kust 2 km kauguselt sõidab mööda vaid üks buss päevas. Transpordi olemasolul lisandub teisigi osalisi, kohalikke lektoreid. Külaseltsi liikmed ise on nõus juhendama ja jagama oma käsitööoskusi. Sihtgrupile korraldatavate töötubade läbiviimisel kaasatakse ka vastava ala spetsialiste (näiteks: kriminaalhooldaja kogemusega külaseltsi liige Ljubov Petrova Sanga-Tõnise talust) ja samuti külaseltsist  väljastpoolt puudega inimesi Audru vallast.
Tõhela külaseltsi esindajad kutsusid lahkesti kasutama nende külamajas asuvat jõusaali. Ilmselt pole optimaalne igal piirkonnal soetada kaasaegseid jõusaali seadmeid, tuleb organiseerida huvirühmale grupiga  külastamise võimalus. Samuti olid küladest kogukonnaliikmed üllatunud Tõhela järve äärse paadipesa võimalustest, mis on uus võimalus piirkonnas.
Audru vallas MTÜ-des ligi 140 aktiivset liiget.
MTÜ Jõõpre Tantsu- ja Lauluselts Vallatud on toetanud külaseltsi   suveürituse korraldamisi Kihlepas ja on nõus oma tantsuoskusi  vajadusel jagama ka seltskonnatantsude õpetamise töötubades.
Audru ja Tõstamaa valla MTÜ-de kaudu aktiivsete piirkonna kogukonnaliikmete kaasamiseks korraldab Eassalu-Neitsi Külaselts Kihlepas Neitsiraba külastuskeskuses teavitustöötubasid, kutsudes osalema ja tutvuma kohapeal Kihlepa Neitsiraba Külastuskeskuse võimalustega kaasamaks  MTÜ-de abi piirkonnas laiemalt  transpordi logistika korraldamise,loomaks võimalusi teiste   piirkondade   isiklikku transpordi võimalust mitteomavate  kogukonnaliikmete töötubadesse kaasamiseks.
 
 
 1. Kvaliteedistandardid ja kvalifikatsiooninõuded (Millistele teenuse osutamise nõuetele soovitakse vastata? Kui KOVil nõuded puuduvad, siis kuidas algatatakse nõuete seadmine, kelle eeskujul?)

 

  Kogukonnateenused sh. uus kompleksteenus  “Töökogemus aitab ennast ja kaaslast”, toetub Audru valla sotsiaaltöö tegijate oskustele ja kogemustele ning  külaseltsi aktiivi ja töötajate kogemustele, oskustele tuginedes ja on  ennetava iseloomuga sotsiaalhoolekande vajaduste kujunemisel, süvenemisel. Oleme tutvunud sotsiaalhoolekandega Käru ja Otepää vallas ja külaseltside tegevusega Audru valla kõikides külamajades ja kolleegide tegemistega Urvaste, Põlva, Are valdades, ning olles liige MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogus oleme käinud õppereisidel Tõstamaa, Häädemeeste, Tahkuranna, Sauga, Koonga, Varbla, Kihnu ja Saarde valdades, tutvunud s.h külamajade, päevakeskuste tegemistega.
Kogukonnaköögi rakendamine vastab toidukäitlemise nõuetele.
Külamajas kasutatavad olmeruumid vastavad üldkasutatavatele nõuetele.
Külamaja majajuht vastutab oma töökohustuste piires korraldatavate ürituste teavitamisest vastavalt Audru vallas kehtestatud avalike ürituste korraldamise nõuetele.
Neitsiraba külastuskeskuse külamajal kasutusluba olemas.
 
 1. Teenuse osutaja analüüs (Taotleja valmisolek, pädevus/kompetents, võimalused teenust osutada ning arendada, inimressursi analüüs, juhtimine ja personal. Vastavus olemasolevatele nõuetele ning standarditele?)

(Kirjeldage, kuidas toimub projekti juhtimine organisatsioonis. Loetlege projektis kasutatavad eksperdid (ekspertiisi valdkonna järgi) ja esitage nende ülesannete lühikirjeldus.)
 

 
Eassalu-Neitsi külaselts on korraldanud projektide toel Neitsiraba Külastuskeskuses klaasikoja töötubasid (klaasimaal, vitraaš, sulatus), kangakudumise, õmblemise, pärlitest ehete  valmistamise, kunstiliste kaartide valmistamise  ja teisi käeliste tegevuste töötubasid.
Kogemustega töötubade juhatajad:
Sirli Uukivi (ökonomisti töökogmus),Virve Pedaksoo( müügijuhi töökogemus), Ülle Vaino (töötab lasteaiakasvatajana), Gerda Vaino (finantsspetsialist), Liivia Tammekänd, Helje-Laie Liiv (vabastava hingamise terapeut), Õie Killing sordi ja kultuurijuhi pikaajaline töökogemus Audru vallas ja SPA Tervises, Reti Läänessaar (töökogemus nahakunstnikuna), Rode Jermolajev, omanäolise kurrutamistehnika meister ja Dora Käsper amatöörklaasikunstnikud, oma ala meistrid, pikaajalise töötubade juhtimise kogemusega,; Mercedes Merimaa, täiskasvanute koolitaja IT alal, Ljubov Petrova (kriminaalhoolduse spetsialisti töökogemus) vene Hohloma kultuuri koguja, propageerija, töötubade läbiviija.
Külaseltsis 47 liiget ja seltsi juhib 5 liikmeline juhatus, tegutseb aastast 2004, on ellu viinud ligi 40 projekti, suuremamahulised üle 100000€ maksumusega.
Eksperdina oleme kasutanud Marika Koset, Pärnu Lahe Partnerluskogu lepingulist töötajat, kes omab Interregi ja rahvusvaheliste koostööprojektide kogemust ja „Taimsest tulnud“ töötubade läbiviijana kaasame Miina Leesmenti,  Eesti Kunstiakadeemia doktoranti taimsete kiudude alal.
Külaseltsi maja haldamise ja raamatute laenutamise eest vastutab Marika Hunt, kes on juhtinud Eassalu-Neitsi Külaseltsi, juhtinud külamaja renoveerimise töid, korraldanud töötubasid ja suurüritusi.
Raamatupidajaks on raamatupidaja Koidu Kuura, kes teostab külaseltsi raamatupidamist.
Kogukonna köögi eest vastutab Salme Saar, kes on saanud vastava väljaõppe.
Lektorite leidmisel on abiks külaseltsi juhatuse liige Mercedes Merimaa, kes ise on FIE tegevusena lektor, seminaride korraldaja.
Külaselts teeb koostööd MTÜ Pärnumaa Kodukandi ja MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskoguga.
Kogukonnateenust  “Töökogemus aitab ennast ja kaaslast” planeerime ellu viia koostöös Audru valla väljaõppe saanud ja kogemustega  sotsiaaltöötajatega, välislektorite (Tõstamaa Käsitöökoja juhi Anu Randmaa- (Eesti Käsitööliit) ja teiste lektorite, ekspertide  kaasabil (sõltuvalt osalejate abivajadusest.)
 
 
 1. Teostatavuse ja tasuvuse analüüs vastavalt äriplaani finantsplaanile (Optimaalne teenusega kaetav elanike arv ja piirkond ühe teenuseid osutava organisatsiooni või võrgustiku kohta; teenuse hinnakalkulatsioon, olemasolevad ressursid ja täiendav vajadus ning kuidas need kaetakse; teenuse osutamise logistika, töövahendite hooldamine jmt.)

 

Eassalu-Neitsi Külaseltsi tegevuspiirkonnas 327 inimest, Audru valla ääremaa külades kokku 812 inimest. Arendatavate kogukonnateenuste ja uute sh.“Töökogemus aitab ennast ja kaaslast” on planeeritud 18 kuu jooksul 72 töötoa läbiviimisel osalema 648 huvilist. 
Audru valla sotsiaaltöötajate koostöövõrgustikku ja Audru valla külade kogukondade edendamisega tegelevate  MTÜ-dega (Aruvälja Suurküla Selts, Jõõpre Külaselts, Lemmetsa külaselts, Lindi Külaselts) koostöös ligi 140 aktiivse liikmega  leiame kindlasti osalejaid töötubades. Osalejate omaosaluse suurendades on võimalik suurendada osalejate või töötubade arvu.
Teenuste korraldamise logistika lahendamiseks kasutatakse kohalikku transporti, kogukonnaliikmete isikliku transpordi kasutamisel koopereerumist, teenuse “Töökogemus aitab ennast ja kaaslast” logistilisel korraldamisel valla mikrobussi ja elektriautosid.
Vallapoolne toetus lepinguliste teenuse “Töökogemus aitab ennast ja kaaslast”  osutamiseks aastas 8000€, vastavalt 20.06.2012 sõlmitud halduslepingule.
Täiendav vajadus kogukonnateenuste  rakendamiseks pilootperioodil  planeeritakse osalustasudest, võimalikest projektitoetustest (KOP.KIK jms)
Töövahendite hooldamine toimub külaseltsi oma vahendite ja jõududega, kasutades vastava ala spetsialiste või firmade hooldusteenuseid.
 
 
 1. Teavitus- ja turundusplaan (Kuidas jõuab info sihtgruppideni, milliseid erinevaid kanaleid kasutatakse? Kuidas toimub teavitus ning turundus projekti lõppedes?)

 

Teavitame teenuse osutamisest Audru valla lehe kaudu ja kasutame sotsiaaltöötajate koostöövõrgustikku ja  kompetentsi  abivajajate erinevate gruppide kaasamisel. Kasutame e-post ja teisi interneti teavitamise võimalusi (koduleht, Facebook jms). Pärnu Postimehes  kajastame positiivseid kogemusi töötubade läbiviimisel. Valla MTÜ-de koostöövõrgustiku kaudu turustamine, töötubades osalemise võimalusi ja vabanenud kohtadele kiirelt asendajate leidmisel.
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu ühisprojekti Romantiline Rannatee kodulehe www.rannatee.ee  ja turundustegevuste kaudu (kümnes valla elektroonilised puutekraanidega infokioskid, kus nähtub meie külamaja asukoht, kontakt ja tegevus, saame edaspidi pakkuda välja töötubades osalemis huviliste laiemalt,  samuti SA Pärnumaa Turism infokeskuses paikneva infokioski abil.
Projekti ajal ja projekti lõppedes on nii tegijate kui osalejate huvi kogemus sedavõrd suur, et suudame oma kogukonnateenust pakkuda ka naabervaldadele ja realiseerida kvaliteetseid tooteid külamaja müügitoa ja Tõstamaa Käsitööpoe kaudu.
Väikesemas mahus on külaseltsil  käsitöö turustamise kogemus  Neitsiraba Külastuskeskuse müügitoa, Tõstamaa Käsitöötoa ja Pärnu SPA-de müügilettide, laatadel osalemise kaudu.
Sihtrühmadeni jõudmiseks kasutatakse veel  koostööd Audru valla sotsiaaltöötajate, MTÜ-de  juhatuste, koolide huvijuhtide ja aktiivsete piirkonna sädeinimeste kaudu ning isiklikke kontakte asutades.
Eassalu-Neitsi külaselts reklaamib oma tegevusi Romantilise Rannatee suurüritustel (Räimefestival Lao sadamas  mai kuus, Tantsupäev Lavassaares, Päikeseloojangu festival Häädemeeste vallas juuni-juuli kuus, Hapukurgifestivalil Tahkuranna vallas 20 augustil, Seenefestivalil Tihemetsas 14-16 septembril ja osaledes rahvusvahelistes Leader kostööprojektides müües külaseltsi käsitöötooteid ja jagades infovoldikut  Neitsiraba külastuskeskuse kasutamise võimaluste kohta.
 
 
 
 
 1. Teenuse hindamise ning arendamise süsteem (Sh kuidas on teenuse tarbijad ning sihtgrupid kaasatud?)

 

Teenuste hindamine
viiakse läbi küsitluste abil teenuste lõikes (indikaatorid vastavalt teenuse iseloomule (üritusel osalejate, sh noored alla 25 eluaasta; teenuse kasutajate arv sh noored alla 25 eluaasta, laenutajate arv, seminaride arv) saades tagasisidet juhendajatelt, ekspertidelt korraldajatelt ja osalejatelt. Tulemuste analüüsi teostatakse Eassalu-Neitsi Külaseltsi poolt, arutatakse läbi juhatuses ja otsustatakse teenuste korraldamise parendamise ja jätkamise võimalused, arutatakse  ettepanekuid koos valla esindajatega.
Kogukonnateenuste osutamisse kaasatud Audru valla sotsiaaltöötajad valdavad täpset informatsiooni külade kogukondade, abivajajate kohta, samuti külaseltsidel on oma koostöövõrgustikud oma liikmete kaudu kaasamaks kogukonna eri sihtgruppe.
Projektis tulenevad kogemused ja tagasiside kohta täidetakse küsitluslehed ja külaseltsi juhatuse poolt teostatud analüüs  arutatakse läbi Audru valla sotsiaalkomisjonis ja tehakse ettepanekuid  järelvalve kohustusest lähtudes.
 Toimunud külakoosolekutel ja infokoosolekutel on esmane teave edastatud ja ilmuv projekti infoleht jõuab kõikide vallakodanikeni.
 
 
 

i)Kuidas kavatsetakse teenuse pakkumisel järgida kaasamise hea tava ning avalike teenuste hea tava?

 

 
I Etapis käivitame kogukonnateenuse tuginedes sotsiaaltöötajate informatsioonile, kompetentsile leida sihtgruppidest huvilisi ja külaseltsi kogemustele. Töötubade praktiline läbiviimine, teavitustöö ja avalikustamine annab võimaluse tulemuste, tagasiside  analüüsiks ja läbitöötamiseks koostöös Audru valla sotsiaaltöötajatega.
II etapis juba koostöövõrgustike ja  töötubades osalejate endi kaudu on teave edasi kantav seni kaasamata erinevate sihtgrupi liikmeteni, muutes kogukonnateenuse jätkusuutlikuks.
 

j)Kuidas on kavandatav teenus seotud kohaliku või riikliku arengukavaga ning taotleja ühingu arengueesmärkidega? (Missuguste arengueesmärkide saavutamisse soovitakse piirkonnas panustada?  Võimalusel lisada lingid.)

 

 
www.audru.ee, www.eassalu-neitsi.ee, arengukavad
Eassalu-Neitsi külaseltsi arengukava eesmärgid tegevuspiirkonnas elanike igapäevase toimetuleku ja elukvaliteedi tõstmisel haakuvad Audru valla sotsiaalhoolekande arengukava aastateks 2009 – 2015 ja tegevuskava järgnevate eesmärkidega, tegevustega:
Arengukava aitab pöörata tähelepanu sotsiaalsete probleemide tekke ennetamisele, soodsa arengukeskkonna väljakujundamisele lastele ja noortele, töövõimet ja iseseisvat toimetulekut soodustava keskkonna loomisele täiskasvanutele ning sotsiaalse kaitse tagamisele erivajadustega ja nõrgema sotsiaalse suutlikkusega inimestele.

Arengukavas kajastatu elluviimine sõltub oluliselt kodanikuaktiivsusest kui inimeste omaalgatuslikust ja vabatahtlikust osalemisest ühiskonnaelus ning oma paikkonna elu küsimuste lahendamisel. Vallavolikogu toetab seda soodsa õigusliku keskkonna loomisega, vallaelanike teavitamisega oma tegevusest ning kodanikeühenduste kaasamisega otsuste kavandamisse ja teostamisse.

Tegevuskava  aastateks  2009  -  2015:
- Koostöös  koolide, külaseltside ja  mittetulundus-ühingutega rajada lastele mänguväljakuid, korraldada suvelaagreid ja muid sündmusi.
 • Eakatele koduvälise tegevuse laiendamiseks korraldada  arvuti ja teisi huvipakkuvaid koolitusi, erinevaid kultuurisündmusi. rahvamajades,  külades.
  • Ehitada Aruvälja, Jõõpre, Kihlepa, Lemmetsa ja Lindi   piirkonnas saunad või luua nendes piirkondades pesemisvõimalused neile vallaelanikele, kellel kodus see võimalus puudub.
  • Toetada kodanikeühendusi  ja teha koostööd nendega soodsa õigusliku keskkonna loomisel sooviga, et külaseltsid ja mittetulundusühingud saaksid aktiivsemalt
  • tegelda kogukonna eluliste küsimustega.
 
 1. Partnerite kirjeldus (Lisaks kohustuslikele avaliku võimu partneritele. Milliseid teisi organisatsioone (kodanikeühendusi, teenuse pakkujaid, õppeasutusi jt) on kaasatud, millised on nende rollid?)

(Kui projekti elluviimisesse on kaasatud partner Šveitsist, lisada organisatsiooni nimi ning kirjeldada tema rolli.)
 
 

Kaasame Valla teisi MTÜ-sid, Aruvälja Suurküla Selts, Jõõpre Külaselts, Lemmetsa külaselts, Lindi Külaselts,  kellel erinev kogemus ja erinevad oskused käelise tegevuse arendamisel ja kultuurilisel vaba aja veetmisel. Planeerime vastastikku külaskäike, ja osalemisi töötubades. Vastutab külaseltsi juhatuse poolt määratud liige.
Võilillefestivali korraldamisse kaasatud Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud festivali loengute läbiviijate ja õppijate kaasamisel.
Audru valla Jõõpre, Aruvälja, Audru ja Lindi koolide huvijuhid õpilaste vaba aja ürituste, matkade korraldamisel.
Tõstamaa Käsitöökoja juhataja käsitööalast kompetentsi- koostöööö planeeritakse käsitöökoja projektijuhi Anu Randmaaga, kes viib läbi  sisulist töötoa koolitust. Koolitusvahendite ja korraldusliku poole eest vastutab külaseltsi poolt määratud isik.
Sanga-Tõnise talu perenaise, Kunsti- ja kultuuriselts Hohloma eestvedaja Ljubov Petrova vene kunsti ja rahvusliku toidu valmistamise oskusi kokkuleppel külamajas toimuvate üritustega – sisuline töö Ljuba Petrovalt ja korralduslik töö eest vastutab külaseltsi poolne korraldaja.
MTÜ Jõõpre Tantsu-ja lauluselts Vallatud kompetentsi vaba aja veetmisel, seltskonna tantsude õpetamise koolituse läbiviimine  vastavalt jooksvale kokkuleppele külaseltsi ürituse korraldajaga.
MTÜ Laukamari kogemusi noorte projektialase tegevuste elluviimiseks .- koostöö planeerib ja vastutab külaseltsi noortekoda -Siim Hunt
Audru Spordiseltsing Audru Vektor eestvedaja Õie Killing korraldab külaseltsi üritustel sportlikke tegevusi ja kaasab piirkonna noori Audru valla spordiüritustele osalema.
  Aruvälja Külaseltsi esinaise Aili Elendi kogemusi õmblemise töötoa lektorina, juhendajana vastavalt kokkuleppele töötoa organiseerijaga.
Ekspertide Marika Kose projektikogemusi täiendavate summade kaasamiseks erinevatest projektitaotluse võimalustest koostöös külaseltsi poolt määratud projektijuhiga.
Miina Leesmendi taimsete kiudude alaseid teadmisi koolitajana koostöös Ökokogukonna liikmetega külaseltsi poolt korraldatud üritustel, laagrites.
 
 1. SWOT analüüs (Organisatsiooni sisemised tugevused, nõrkused ning välised võimalused ja ohud. Kuidas ennetate või maandate riske, kõrvaldate nõrkused, minimaliseerite ohud, kasutate ära nii tugevused kui ka välised võimalused?)

 

Organisatsiooni SWOT analüüs.
 
Tugevused:
-Pikaajaline kogemus Külaseltsi juhtimisel ja projekttegevuse organiseerimise
-Külamaja renoveerimise ja kohaliku elanikkonna kaasamise kogemused külapäevade läbiviimisel ja -Võilillefestivali korraldamisel.
-Kaasame kogukonna teenuse väljaarendamisse valla kogemustega kompetentseid sotsiaaltöötajaid.
 - Sise ja välisriiklike suhete arendamine kogemuste saamise eesmärgil-oleme kaasanud oma tegevusse ka teised külaseltsid, MTÜ-d Audru vallast ja osaleme PLPK Romantilise Rannatee ühisprojektis. www.rannatee.ee.
-Taliturismi arendamine-oleme alustanud Jõulude ajal Laternamatkade korraldamisega.
Nõrkused-lahenduse võimalused-riskide maandamine
-Kogukond paikneb hajaküla väljavenitatud asustus- korraldame teavitamise valla lehe ja internet, isiklike kontaktide ja telefoni  kaudu.
-Infrastruktuuri madal tase (kruusa teed, vähene ühiskondliku transpordi kasutamise võimalus- kogukonnateenuse korraldamisel arvestame Kihlepas peatuvate bussi aegadega
-Pensionäride ja noorte kaasamine külaellu raskendatud sobiva transpordi puudumise tõttu- koostöös kogukonna liikmete ja  vallaga mikrobussi kasutamise ja elektriautode kasutamise võimalusega muudame kogukonna teenuse kättesaadavaks soovijaile, abivajajaile.
-Tööpuuduse tõttu külaseltsi liikmete ühis- ja töötegemisest võõrandumine- kogukonna teenuse abil anname iseloomise kogemuse töötubade korraldamisega.
-Vabatahtlikul tugineva initsiatiivi raugemine- püüame koostöös vallaga muuta külamaja kasutamise ja kogukonnateenuse pidevaks kutsude ise külla teiste MTÜ-de liikmeid meie tegevuste ja võimalustega tutvumiseks.
Audru vallaga sõlmitud halduslepingu täitmiseks rakendatud tööle Neitsiraba külastuskeskuse maja juht, kelle tööülesandeks halduslepingust  ja külaseltsi tegevuskavast tulenevate ürituste planeerimine.
Võimalused:
-Effektiivse koostöö käivitamine vallavalitsusega kogukonna teenuste arendamise;
-Koostöö kohalike koolide, ettevõtjatega, MTÜ-dega.
-EL toetuste kasutamine;
-Taluturismi areng, turismi ja puhkealade parem kasutamine.
Välised ohud-võimalused
- Tegevuse hääbumine ääremaadel- kaasame maaelanike erinevad sihtgrupid koguknna teenuse pakkumisel
-Tööpuudus- anname esmase käelise töö tegemise kogemuse ja oskuse, ja loome soovijaile arenemise võimalused, arendamaks külamaja ettevõtluse inkubaatoriks.
 
 1.  Muu oluline teave käivitatava teenuse kohta

 

 
 
 
 
II Teenuse finantsplaan
(Teenuse detailne finantsplaan esitatakse etteantud Äriplaani lisana. Eesmärk on anda äriplaanile rahaline vääring ning hinnata äriplaani teostatavust. Finantsplaan peab sisaldama nii teenuse omahinna arvutust, organisatsiooni kulusid, tööjõuplaani, müügiprognoosi ning laekumiste plaani jmt.  Kasumiaruande, bilansi ja kassavoo prognoosid koostada neljaks aastaks. Soovi korral võib finantsplaani esitada äriplaani juurde eraldi Lisana.)
 
 1. Seletuskiri finantsplaani hindamiseks, võimaldamaks selle elluviimist hinnata

 

Bilanss, tulude-kulude aruanne, planeeritav kassavoog: Bilansis on välja toodud plaanitavad nõuded ostjate vastu ja lühiajalised kulud ja sellest tulenev kasum või kahjum, tulude ja kulude aruandes on välja toodud planeeritav käive ja toetused ja sellega seotud kulutused. Kassavoogude aruandes välja toodud planeeritav tulu ja kulu.
Teenuse omahinna arvutus: Teenustena pesupesemisteenus, käsitöökoolitused, kogukonnaköögi koolitused ja üritused, piknikuteenus, seminariteenus ja rataste remonditeenus mis on planeeritud äriplaanis tegevustena ja nende omahinna arvestus
Organisatsiooni kulud: Organisatsiooni kuludeks loeme üldkulud mis on väljatoodud kasumi tulude ja kulude tabelis millesse kuuluvad tööjõukulud, üldkulud, teenuste eest makstavad kulud.
Tööjõuplaan: Tööjõuplaanis on välja toodud nii külamajajuhataja, raamatupidaja ja varustaja peale planeeritud kulud, samuti piknikuteenuse ja remondimehe jaoks vajalikud kulutused ja üldkulud. Planeeritud on külamajajuhatajaga sõlmida tööleping poole koormusega ( 3 päeva nädalas tööl) ja teiste töötajate puhul kasutame sisseostetavat FIE teenust vastavalt tekkivale vajadusele ja koormusele ja nendega sõlmime töövõtulepingud.
Müügiprognoos: Müügiprognoosi tabelis on nähtav külamajas pakutavad teenused, mida plaanime pakkuda ja sellega kaasnev müügikäive.
Laekumiste plaan: Planeeritavate laekumiste plaanis on välja toodud toetused ja transpordiks makstav tulu (KOV) ja loodetav rahade laekumine teenuste ja toodete müügist.
 Lisana on excelitabel.
 
 
 
Taotleja kinnitus (Äriregistri kehtival registrikaardil olev allkirjaõiguslik isik):
 
Nimi     Koidu Kuura                                                                            Kuupäev:08.08.2012
Amet    juhatuse liige                            digitaalselt
                                                                             (allkiri)