Eesti English Русский

Lõpparuanne

 

                                                                                                                                                                                               
 

Lepingu number

       06 -VÜF-VP-12

Aruanne esitatud seisuga:

30.06.12

                              

KÜSK VÜF toetatud projekti

SISULISE ARUANDE VORM

 
 
Projekti nimi  Avalike teenuste pakkumine
Toetuse saaja Eassalu-Neitsi Külaselts Reg. kood 80193711
Aadress Neitsiraba Külastuskeskus Kihlepa, Audru vald, Pärnumaa 88307 Interneti koduleht www.eassalu-neitsi.ee
Telefon 556688755 E-kiri eassalu@hot.ee
Projektijuhi nimi Mercedes Merimaa Tel 5092261 E-kiri mercedes@plp.ee
               Projekti eelarve KÜSKist toetuseks saadud summa  vastavalt lepingule % eelarvest
Kokku   Kokku  
3455,51 EUR 3108,87 EUR 90 %
                     
 
 
I Toimunud tegevuste kirjeldus vastavalt projekti tegevus- ja ajakavale (täidetakse regulaarselt projekti elluviimise käigus ja esitatakse vahearuandena; lisage ridu vastavalt vajadusele)
 
Projekti elluviimise periood 01.03.2012 – 30.06.2012  
Aeg (kuu, kuupäev) Tegevus Tegevuse sisu kirjeldus Vastutaja
19.3.12 Koolitus Kihlepa Külamajas Koolitus toimus Neitsiraba Külastuskeskuses Kihlepas. Agu Laius esines teemal: „Kolmanda ja valiku sektori vahelise koostöö arendamine ja tugevndamine avalik teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmine“ tutvustades ka  .ppt ettekandena KYSK-i tööd ja KOV-ide ning MTÜ-de vahelisi avalike teenuste delegeerimise seniseid kogemusi.
Koolitaja Kaie Toobal käsitles teemat: „Avalike teenuste mõiste ning avalike teenuste lepingulise delegeerimise protsess“. Lisa 1. 19.03.Koolituse kuulutus.
Koolitusel osalesid Audru vallavalitsuse ja Tõstamaa vallavalitsuse esindajad ja külade esindajad, 31 osalejat, lisa 2 osalejate nimekiri. Koolitus salvestati elektroonselt ja edastati Audru vallavalisuse arendusnõunik Maris Mooritsale, kes on ka vallalehe koostaja. Arutleti avalike teenuste vajadusi ja külaseltsi poolset valmisolekut teenuseid osutada. http://www.eassalu-neitsi.ee/moodul.php?moodul=CMS&Komponent=Lehed&id=134&m_id=281
 
 
Mercedes Merimaa
10.4.12 Koosolek infopäev  Koosolek infopäev toimus Kihlepa Külamajas Neitsiraba Külastuskeskuses kella 15.00-17.00-ni.
Lektoritena esinesid Audru valla humanitaarnõunik Peep Tarre ja arendusspetsialist Maris Moorits. Teema: Kolmand aja avaliku sektori vahelise koostöö arendamine ja tugevndamine avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi  tõstmiseks, alapunktideks: eakate päevakeskus- töökodu, noorte kaasamine sportlikesse, tehnika ja IT alastesse tegevustesse; sotsiaalne ettevõtlus; täiskasvanute koolitus. Külaseltsi poolt avalike teenuste pakkumisest vallale kõneles Mercedes Merimaa ja projekti ekspert Marika Kose. Osalejaid kokku 23, lisa osalejate nimekiri. Koos viidi läbi käelisi tegevusi külaseltsi käsitöötoas. Rode Jermolajev tutvustas oma kaartide valmistamise kunsti. http://www.eassalu-neitsi.ee/moodul.php?moodul=CMS&Komponent=Lehed&id=134&m_id=281
 
 
Marika Hunt
5.5.12 Koosolek Tõhela Külaseltsi teenused eakatele Koosolek teemal „Teenused eakatele.“ MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsi liikmetele toimus koostöös Tõhela Külaseltsiga väljasõiduga Kihlepasse.
Tõhela külaseltsi liikmed Andres Laur, Karmo Kuura ja Õnne Salk tutvustasid Tõhela külaseltsi piirkonnas  võimalusi eakatele ja koostööd erinevate elanike gruppide vahel.
Tõhelas on külamajaga samas majas raamatukogu, spordisaal, kaminasaal, kööginurk ja renoveeritud  WC-d, duširuumid, mida erinevad sihtgrupid kasutavad.
Lisaks on Külaseltsi initsiatiivil renoveeritud vana meierei ja  kogukonna omaosaluse toel ehitatud jõusaal, mille kasutajateks ka eakad inimesed piirkonnast. Meierei ruumides on ka käsitöötuba ja saun, puhkeruumid, jõusaal. Ühise jutuajamise käigus tõdesime, et renoveeritud hoonetes olevad erinevad ruumide kasutamine on kogukonnaliikmete vahelist suhtlemist hoogustanud ja muutnud eluviise tervislikumaks.
Kahe piirkonna 22 kogukonnaliiget vahetasid omi kogemusi ja planeerisid vastastikku tasaarveldusel põhinevat koostööd eakatele sobivate teenuste osutamisel.                                                                                                                                                                                                           
 
18.6.12 Kihlepa välja sõit Kärbu Kärbu küla paikneb Neitsiraba servas ja küla Kihlepa poolse serva  inimestel on lähem tulla Neitsiraba külastuskeskusesse, Ahaste poolse serva elanikud on harjunud koos käima Aruväljal. Külaseltsi juhatuse liikme Helje-Laie Liiv tõdes, et külaelanikel kõigil ei ole isiklikku autot ja külamajasse on 6-10 kilomeetrit, mis on ainult noorematele jõukohane. Pealegi on suvel maainimesel rohkesti aiatööd ja nii jääbki paljudel soovijail külamajas pakutavad teenused kättesaamatuks. Omavaheline koopereerumine sõidukite kasutamisel oleks lahendus, kuid ollakse juba võõrdunud koostööst. 17 osalejat pidas vajalikuks tulla huvilistele appi logistika korraldamisel. Paluti pöörduda valla poole, et ka kaugemate külade elanikeni jõuaksid vallas ja külamajas pakutavad avalikud teenused. Samas oldi huvitatud suhtlema naabervalla külade ja oma valla teiste külakeskustega, tutvuda nende tegemistega.  
19.6.12 Kihlepa välja sõit Eassalu Eassalu küla ajalooline kogukond elab Vanakülas, peateest (uuest) 5-6 kilomeetrit kõrval 17.inimest. Küla tühjeneb, sest kauplusauto ei käi enam ammu, Kihlepast on kadunud sidejaoskond ja lähima bussini tuleb ette võtta tunnine teekond. Samal põhjusel raskendatud külamajas pakutavate teenuste kasutamine, eriti pimedatel talvepäevadel, kuna pimeda ja libedaga metsavaheteedel liikumine ei ole jõukohane eakatele. Vanemad elanikud jaksavad veel külapäevadel ja suurüritustel või lähedamal külaplatsil käia, kui tervis lubab. Töötubades osalemiseks vaja lahendada transpordi küsimus. Pesupesemise-kuivatamise teenusest oldi huvitatud, kuigi usku selle realiseerimisse küll ei julgetud loota. Noored on huvitatud tehnilistest tegevustest, millekorraldamise kohapeal kallis ja raskendatud. Initsiatiiv tuli noorte poolt jalgrataste parandamise vajadusest lähtuvalt, mida igati toetasid ka teised.  
20.6.12 Kihlepa välja sõit Soomra Soomra külas kus 24 inimesest 8 kuni 18.aastased ja 10 üle 60 on elu aktiivsem Ees-Soomras, suvilate piirkonnas, Sanga-Tõnise talu perenaine Ljubov Petrova, kes ka hiljuti jätnud töö linnas ja proovib, kas ka talvel maaeluga hakkama saab, osaleb aktiivselt külaseltsi töös, samuti on pidanud jalgsi või hääletades tulema koosolekule.  Invaliidsuspensionist elav Robert Miglai oleks valmis jagama oma mesiniku töö kogemusi ja osalema töötos, kuid transport ja tervis on põhiprobleemiks, sest bussipeatuseni 3km, ainsa päevas hommikul linna ja õhtul tagasi sõitva bussini. Omavaheline suhtlemine ja uudised vanadest tuttavatest naaberküladest on igati tertulnud., aitavad igapäeva elumuredega toime tulla. Koosolekul osales 12.inimest  
21.6.12 Kihlepa välja sõit Tuuraste Tuuraste küla kus nooremaid ja üle 60 aastaseid pea ühepalju, kaugus külakeskusesse kuni 5 km. Külaelanikel on osadel lähim bussipeatus Kõima, osadel Kihlepa. Külamaja teenuseid kasutatakse päevasel ajal, kuid õhtuti jala koju minekut harrastab nooremapoolne kogukond. Organiseeritud üritused aitaksid elanikel oma aega ja liikumisi planeerida. Ainult internetist teavet lugedes ei jõuta osaleda huvipakkuvates töötubades. Valla lehes kord ilmub teade ei võimalda koheselt reageerida, vajalik süsteemne korraldus teenuste pakkumisel, siis ka osasaajaid rohkem. Vanemaealistel vajalik kodust välja minemiseks transporti, mis toob ja viib, ainult sel juhul on võimalik kodust välja minna, pealegi on perele kuuluv transport sageli teiste pereliikmete kasutuses.Koosolekul osales kokku 12 inimest.  
25.6.12 Kihlepa Äriplaaan 18.inimest osales Kihlepas äriplaani koostamise ideede koosolekul.Tulenevalt külakoosolekutel aruteludest MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsi aktiiv  pakkus välja lisaks senistele teenustele koostöös vallaga  uue kogukonnateenuse “Töökogemus aitab ennast ja kaaslast”  väljaarendamise võimaluse. Oleme valmis kord-kaks nädalas  korraldama piirkonna tööturult vabadele, s.h. eakatele kokkusaamise Neitsiraba Külastuskeskuses, kus võimalik vajadusel kasutada pesumasinat, kuivatusmasinat, suhelda omavahel, tegeleda käelise tegevusega töötubades, kuulata vajalikke ja sihtgruppi huvitavaid loenguid. Omaküpsetatud koogi ja värske kohvitassi seltsis kaob aeg seni kuni masin pesu peseb, kuivatab. KYSK-i projekti II etapis, suurprojektide käigus planeeritakse  muretseda vastav pesupesemise-kuivatamise masin ja organiseeritakse kuivatamise ning triikimise  võimalusi, ning jalgrataste ja rollerite remondikomplekt noortele. Remonditakse tualettide eesruum pesuruumiks. Käeliseks tegevuseks vajalikud ruumid on MTÜ-l juba olemas ning projekti rahalised vahendid aitavad muretseda töötubade töömaterjalid ja palgata tegevuse juhendajaid.Pakutava kogukonnateenuse logistiliseks korraldamiseks on võimalik kokkuleppel vallaga  kasutada transpordiks  valla ja naabervalla Tõstamaa mikrobussi ja teha koostööd valla koduhooldajatega,  kasutades vajadusel elektriautosid osalejate transpordiks. Koostatud äriprojektiga taotleme raha projekti elluviimiseks järgneval aastal.  
26.6.12 Vabatahtlik töö 7.inimest (vabatahtliku töö päevik), osalesid projekti infolehe koostamisel ja kokkupanekul.  Eassalu - Neitsi Külaseltsi liikmed rõhutasid  oma panust  kogukonna teenuse ettevalmistamisel:
 koostöös vallaga on avalike teenuste pakkumise ettevalmistaval perioodil parendanud külamaja, mille nimetuseks saanud Neitsiraba Külastuskeskus. Renoveeritud on  peaaegu kogu I korrus, väljaehitatud kogukonnaköök ja olmeruumid, uuendatud maja kütte- ja elektrisüsteem. Renoveerimise tulemusena on kasutatav  kogu rahvamaja I korrus, mis varem oli 50% kasutamiskõlbmatu).
Külaseltsi liikmete vabatahtliku tööna on ligi aasta toimunud erinevate käsitööringide töö, läbi on viidud kogukonnakoolitusi ja projektlaagreid noortele.
Tegevuste pakkumise eesmärgil on muretsetud töövahendid klaasikojale, kudumisringile ja õmblusringile. Rajamisel on Neitsiraba loodustuba. Kogukonnaliikmetele s.h. tööturult eemalolijaile on on loodud võimalused saada kogemusi käsitöönduslikuks tegevuseks, mis paremal juhul võivad saada ajendiks oma  ettevõtluse alustamisel. Saadud kogemusele tuginedes  pakuksime vallale avalikke teenuseid laiemalt, kui oma tegevuspiirkond.
Audru valla sotsiaalnõunik Peep Tarre tõdes, et koduhooldajate teenuse kvaliteedi tõstmiseks ja mitmekesistamiseks  Audru valla on igati mõistlik kasutada Neitsiraba Külastuskeskuse võimalusi, kus käeliseks tegevuseks vajalikud ruumid olemas, pesuruum remontida, ning projekti rahalised vahendid aitavad muretseda töötubade töömaterjalid ja palgata tegevuse juhendajaid. Pakutava kogukonnateenuse logistiliseks korraldamiseks on võimalik kokkuleppel vallaga  kasutada transpordiks  valla ja naabervalla Tõstamaa mikrobussi ja teha koostööd valla koduhooldajatega,  kasutades vajadusel elektriautosid osalejate transpordiks. Koostatud äriprojektiga taotleme raha projekti elluviimiseks järgneval aastal.
Valla vahelehe kokkupanekut tehniliselt juhendas Maris Moorits ja Kati Kuura ülesandeks oli piltide otsimine, valimine. Infolehe tekst ja pildid lisatud.
 
 
 
II VÄLJUNDID (täidetakse regulaarselt projekti elluviimise käigus ja esitatakse vahearuandena)
 
a) Väljundid(Loetlege kõik projekti väljundid ja nende mahud: teenuse osutamise praktikate analüüs, teenuse äriplaan, koostatud strateegilised dokumendid; läbiviidud üritused ja koolitused, nende kestus  ja osalenute arv; koostöövõrgustikku kaasatud organisatsioonid, esitatud avalikud kirjad, ettepanekud, seisukohad jmt.)
 
Väljund Kirjeldus ja karakteristikud: arv, kogus,
Koolitus 1 koolitus:19.03.2012 Neitsiraba Külastuskeskuses, osalejaid 31, kestvus 2,5 tundi, kaasatud Audru ja Tõstamaa vallavalitsuse esindajad ja teiste MTÜ-e esindajad Audru vallast ning suvilakooperatiivist Tabu.
Koosolek infopäev 1 koosolek infopäev, 10.04.2012, Neitsiraba külastuskeskuses, osalejaid 23, kestvus 2,5 tundi, osalejad suvilakooperatiivist Signaal ja Uruste kooperatiivist, Eassalu-Neitsi külaseltsi noorte esindajad.
külakoosolekud Viidi läbi koosolek koos Tõhela külaseltsiga teemal teenused eakatele 22 osalejaga.  Neli  kahetunnist külakoosolekut väljasõitudega: Kärbu, Eassalu,Soomra ja Tuuraste küladesse osales kokku 58 kogukonnaliiget. 25.06.2012 toimus Kihlepas  äriplaani koostamise kolmetunnine koosolek, kus osales 18inimest.  Tulemusena valminud äriplaani kavand lisatud.
 
b) Kuidas on projekti ja KÜSK VÜF-i tutvustatud avalikkusele?(trükiajakirjandus, raadio, televisioon, infopäevad, koduleht jmt. Võimalusel esitatage lingid neile.)
 
Perioodil 01.03.12 – 30.06.12
KÜSK-i projekti on tutvustatud Eassalu-Neitsi külaseltsi kodulehel, Audru ja Tõstamaa valla esindajate kaudu. Avalike kuulutuste kaudu Audru vallamaja teadetetahvlil, bussipeatustes ja Eassalu-Neitsi külaseltsi jt.teadete tahvlitel. Koostatudprojekti tutvustav Audru valla ajalehe vaheleht.
http://www.eassalu-neitsi.ee/moodul.php?moodul=CMS&Komponent=Lehed&id=135&m_id=282
https://www.audru.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/6QcU/content/koosolek-infopaev-avalike-teenuste-pakkumine-mtu-poolt-19-03-2012-kell-14-00-kihlepa-rahvamajas.
 
c) Teie kommentaarid projekti elluviimise käigu kohta, kui on tekkinud muudatusi või probleeme kirjeldage, mis need olid ja kuidas need lahendati(nt muudatused projektimeeskonnas, tegevus- ja ajakavas, kaasrahastamisel, vabatahtlike kaasamisel, suhted KÜSK-iga jmt).
 
Perioodil 01.03.12 – 30.04.12
Projekti elluviimisel on valmistanud raskusi avalike teenuste teema uudsus  nii vallavalitsuse tasemel kui ka külaseltsi liikmete ja elanike tasandil.  Vaja on palju selgitamist ja selgeksrääkimist vastastikku, enne kui saab suuremas mahus teha avalikustamist valla lehe kaudu. Koosolekute käigus üleskerkinud noorte soov luua jalgrattaremondi liikuv töökoda vajab rahastuse ja sponsorite leidmist, millega asume tegelema.
5

 
 
d) Projekti dokumentatsioon (Kirjeldage, kuidas toimub projekti dokumentatsiooni säilitamine (millised kaustad on olemas, millisel viisil on need süstematiseeritud ja kus need asuvad). Kas olete dokumentide vormistamisel korrektselt viidanud rahastajale?)
 
 
Projekti dokumentatsioonid säilitatakse elektrooniliselt ja paberkandjal Eassalu-Neitsi Külaseltsis. KYSK dokumendid viseeritakse  06-VÜF-VP-12 tunnusega raamatupidamises maksekorraldustel.
 
III TULEMUSED (NB! täidetakse koos eelmise osagalõpparuande korral, vahearuande saatmisel soovitame järgnev osa kustutada).
 
Projekti eesmärk ja/või eesmärgid (koopeeritakse projektitaotlusest):
 
Projekti eesmärk on  Avalike teenuste osutamise Äriplaanikoostamine.
Alaeesmärk:
 Päevakeskuse teenuse kaudu  muuta avalikud teenused kättesaadavaks ning kvaliteetsemaks  ääremaa külade kogukonnaleEassalu-Neitsi Külaseltsi tegevuspiirkonnas
Selleks viiakse läbi järgnevad koosolekud:
  1. Koolitus Kihlepas külamajas avalike teenuste pakkumisest ja delegeerimisest, mille tulemusena paraneb  seltsi liikmete ja elanikel paraneb arusaam avalikest teenustest ja nõutavast kvaliteedist ja omavalitsuste poolt  avalike teenuste delegeerimisest
  2. 5 külakoosolekut  elanikonna kaasamiseks projekti tegevusse ja selgitatakse välja ja kaardistatakse erigruppide teenuste vajadused
  3. Teenuste väljatöötamise koosolek Kihlepas külamajas arvestades omavalitsuste ja erigruppide vajadusi.Valmivad külaseltsi ja KOV koostööpartnerite avalike teenuste delegeerimiste lepingu sisud.
  4. Koosolek Tõhela külaseltsis. Töötatakse välja teenused eakatele koostöös Tõstamaa valla ja Tõhela külaseltsiga ja tutvutakse kogemustega Tõhela külaseltsis.
  5. Äriplaani koostamise koosolek külamajas kaasates eksperti, mille tulemusena valmib avalike teenuste osutamise äriplaan ja projekti infoleht.
 
a) Projekti eesmärkide saavutamine (Kirjeldage projekti eesmärkidest lähtudes nende saavutamist ja mida saavutati. Põhjendage mittesaavutamist.)
 
  1. Saavutati külaseltsi liikmete, kohalikku valla ja naabervalla elanike arusaamasid avalikest teenustest,  nõutavast kvaliteedist ja omavalitsuste poolt  avalike teenuste delegeerimisest, kuulati ära erigruppidele,noortele,lastega kodusolevad emad nende teenuste vajadusi ja teenuseid mida vajavad samuti eakad inimesed.
 
b) Mõju sihtgruppidele ja kasusaajatele(Kirjeldage, kuidas projekti tulemusel paranes sihtgruppide kaasatus, kompetents, võimekus, tegutsemissuutlikkus ning kasusaajate olukord ja toimetulek jmt.)
 
On paranenud oskuste  ja teenuste kvaliteet.MTÜ jõuab paremini erinevate elanikonna gruppideni5 külas,kaasates neid  otseselekoostööle, pakkudes erivajadustega inimestele käelist tegevust ka naabervallas.Paranenud on külaseltsi kui organisatsiooni areng, rakendatakse olemasoleva renoveeritud külamaja ruumide  võimalusi. Rajatud kogukonna köök lisab reaalseid lisaväljundeid.Erinevate sihtrühma vajadustega on arvestatudja teenuseid osutatakse efektiivsemalt. Senisest enam MTÜ liikmeid  ja külaelanike on haaratud külaseltsi tegevusse ja kaasatakse  vastavalt oma võimalusteletegevustesse.Koostöö kohaliku omavalitsusega on efektiivsem ja avalike teenuste osutamise jätkusuutlikkusja kättesaadavus ka valla ääremaa küladesse.
 
c) Mõju projekti elluviija tegevusele, võimekuse kasvule, jätkusuutlikkusele (Kirjeldage toetuse saanud organisatsiooni tegutsemise paranemist: struktuur, juhtimine, töötajad, liikmete või vabatahtlike kaasamine, kompetentsi suurenemine, nähtaval olemine, tuntus, tulubaas, teenuste arendamine, maine vms.)
MTÜ Eassalu-Neitsi Külaselts selleks, et kindlustada edukas avalike teenuste pakkumine ning rakendamine vajab külaselts sotsiaalse ettevõtluse äriplaani, mille baasil areneda jätkusuutlikuks ja kvaliteetseks avaliku teenuse osutajaks.Eassalu-Neitsi külaseltsi tegevuspiirkonnas on inimesi 347, neist kuni 35 elab külaseltsi tegevuspiirkonna külades.Külaseltsil on koostatud arengukava ja tegevuskava, mis omab kokkupuute punkte valla arengukavaga.Külaseltsi juhatuse liikmed on osalevadaktiivselt Audru valla arengukava koostamisel.
Eassalu-Neitsi Külaselts omab kogemust Neitsiraba Külastuskeskus-Külamaja on renoveerimisel I korrusel   ning on võimeline avalikke teenuseid osutama oma tegevuspiirkonnas ja laiemalki. Seltsi haldussuutlikkust tõendab Külaseltsi hallatav tulu 2010 ligi159 tuhande euroga mis on enamuses saadud erinevatest projektidest. Külaseltsi tulud moodustuvad liikmemaksudest, projektitaotlustega saadud toetustest, külaseltsi tegevuspiirkonnas internetiteenuste pakkumisest, ühisürituste korraldamisest. Audru Vallavalitsuse poolt makstavast tegevustoetusest. Audru vallas koostamisel MTÜ-dega avalike teenuste delegeerimise lepingud. Lepingu sõlmimise tulemusena toetab Audru vald Päevakeskuse teenuse rakendamist ja arendamist kohalikule kogukonnale Eassalu- Neitsi külaseltsi tegevuspiirkonnas.
 
d) Mõju kodanikuühiskonna arengule(Kuidas projekti elluviimine aitas kaasa Eesti  kodanikuühiskonna arengule: eestkoste ja kaasamine, osalemine avalike poliitikate kujundamisel, teadlikkuse kasv? Mida saavutati projekti lõpuks?)
 
Audru valla sotsiaaltöötajad valdavad täpset informatsiooni külade kogukondade, abivajajate kohta,samuti külaseltsidel on oma koostöövõrgustikud oma liikmete kaudu kaasamaks kogukonna eri sihtgruppe.Projektis tulenevad kogemused arutatakse läbi Audru valla sotsiaalkomisjonis ja tehakse ettepanekuid  järelvalve kohustusest lähtudes.Toimunud külakoosolekutel ja infokoosolekutel on esmane teave edastatud ja ilmuv projekti infoleht jõuab kõikide vallakodanikeni.
 
 
IV Toetuse saaja tagasisideleht (esitatakse koos projekti lõpparuandega).
 
KÜSIMUS Hinne   1 – 5
(5 = väga hea)
Toetuse saaja kommentaarid(positiivne, negatiivne), soovitused KÜSK tegevuse parandamiseks
1. Hinnang  taotlemise tingimustele ja korrale 5 positiivne
2. Hinnang   taotlusvormidele 5 positiivne
3. Hinnang aruandlusele, nõuetele ja vormidele 5 positiivne
4. Hinnang KÜSK ja KÜSK töötajate tööstiili, suhtlemise ja suhtumise kohta toetuse saajasse. 5 positiivne
5. Millise suunaga (teemaga) taotlusvoore võiks KÜSK edaspidi korraldada? X  
6. Muud kommentaarid ja soovitused X  
 
 
 
 
 
Toetuse saaja kinnitus vahearuande korral (allkirjaõiguslik  isik):
NimiKoidu Kuura                   Allkiri:digitaalselt                               Kuupäev: 08.08.2012
Amet:Juhatuse liige